Valtioneuvoston asetus STM/2019/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Kirsi Ruuhonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163239
Asia
Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) 1 päivänä maaliskuuta 2019 voimaan tulleista muutoksista johtuen ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (594/2001) 2 ja 3 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. Asetusmuutoksella tarkennettaisiin elävälle elin- ja kudosluovuttajalle tehtävistä tutkimuksista ja selvityksistä annettavia, irrottamishakemukseen liitettäviä lausuntoja ja muita selvityksiä koskevia säännöksiä. Säännöksissä otettaisiin huomioon uusiutumattoman elimen tai kudoksen, käytännössä munuaisen, voimaan tulleesta lain muutoksesta johtuva luovuttajana kysymykseen tulevien henkilöiden piirin laajentuminen. Lisäksi tehtäisiin joitakin teknisiä kieliasua koskevia muutoksia. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.6.2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksen 2 ja 3 §:ssä todettaisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon toimitettavaan irrottamislupahakemukseen tarvittavat liitteet voimaan tullutta kudoslain muutosta vastaavasti. TALOUDELLISET: Asetusmuutoksella ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen