Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/168

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 221/2018 vp; EV 311/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 221/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee konkurssipesän ympäristövastuuta koskevat säännökset, joissa otetaan tasapainoisesti huomioon sekä velkojien oikeus maksunsaantiin että ympäristöperusoikeuden näkökohdat.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki konkurssilain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av konkurslagen
 3. Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om företagssanering
 5. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
 7. Laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä
 8. Lag om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
 9. Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 9 § i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret
 11. Laki velkajärjestelyrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 8 § i lagen om skuldsaneringsregistret
 13. Laki maanvuokralain 19 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 19 § i jordlegolagen
 15. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 39 § i lagen om hyra av affärslokal
 17. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 49 § i lagen om hyra av bostadslägenhet
 19. Laki ulosottokaaren 3 luvun 44 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 3 kap. 44 § i utsökningsbalken
 21. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 21 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter
 23. Laki palkkaturvalain 20 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 20 § i lönegarantilagen
 25. Laki merimiesten palkkaturvalain 18 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 18 § i lagen om lönegaranti för sjömän