Valtioneuvoston kirjelmä VM/2019/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 11.30

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)

U 1/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Asia
Euroopan komissio antoi 24 päivänä huhtikuuta 2019 ehdotuksen arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) ja valmisteverodirektiivin (2008/118/EY) muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta (COM(2019) 192). Direktiivien nykyiset puolustustoimintaa koskevat vapautukset eivät kata puolustustoimintaa unionin puitteissa, koska unionilla ei vielä ole yhteistä puolustuspolitiikkaa. Direktiiveissä säädetään nykyisin NATOa koskevista vapautuksista. Ehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n ja NATOn puitteissa toteutettavien puolustustoimien arvonlisä- ja valmisteverokohtelua niin pitkälle kuin mahdollista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Tarkempien tietojen puuttuessa mahdollisia tulonmenetyksiä on Suomen osalta vaikea arvioida. Vapautus saattaisi aiheuttaa verotuoton menetyksiä EU:n puolustustoiminnan kehittyessä. Niiden arvioidaan kuitenkin olevan vähäisiä. EU:n puitteissa toteutettavien puolustustoimien arvonlisäverokohtelun muutokset saattaisivat jossain tilanteissa aiheuttaa uusia rajanveto-ongelmia erilaisten tilanteiden välillä ja siten lisätä verohallintojen ja yritysten hallinnollisia kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen