Valtioneuvoston asetus VM/2019/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Ville-Veikko Ahonen, Finanssineuvos p.+35 8295530066
Asia
Asetuksella säädetään kuntien digitalisaation edistämiseen osana kuntien kannustinjärjestelmiä osoitetun valtionavustuksen valtion talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu kolmevuotinen siirtomääräraha kuntien kannustinjärjestelmiin (momentti 28.90.32). Ratkaisu kannustinjärjestelmään kohdennettavan määrärahan tasosta on tehty valtion vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Asetuksella ei ole vaikutusta momentin määrärahan tasoon. Momentin käyttöperusteiden mukaan määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Tulevien vuosien osalta määrärahasta päätetään valtiontalouden kehysten ja talousarviopäätösten yhteydessä. Asetuksella täsmennetään momentilta myönnettävää valtionavustusta koskevaa säädöspohjaa. Määrärahan käytön seurannan ja valvonnan osalta noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea valtionavustusta digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Asetus ei velvoittaisi hakemiseen. Avustusta hakevien kuntien tulee noudattaa valtionavustuslaissa ja asetuksessa määriteltyjä ehtoja ja velvoitteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen