Valtioneuvoston asetus TEM/2019/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Asia
Sähkömarkkinalakiin lisättiin sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen eli datahubin perustamisen edellyttämät säännökset lailla 108/2019. Lain voimaantulosäännöksen mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään ajankohdasta, jolloin sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelut on otettava käyttöön. Ehdotuksessa esitetään vahvistettavaksi sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton ajankohdaksi 21 päivä helmikuuta 2022. Datahubin käyttöönottoa lykättäisiin noin 10 kuukaudella tämän hetkisestä suunnitellusta käyttöönottoajankohdasta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta
Vaikutukset
Sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden valmius ottaa datahubin palvelut käyttöön suunnitellussa aikataulussa on kaksijakoinen. Yhteensä 3,7 miljoonasta käyttöpaikasta noin 70 prosentin arvioidaan olevan datahub-yhteensopivissa tietojärjestelmissä aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2021. Vastaavasti 30 prosenttia käyttöpaikoista ei olisi tuolloin datahub-yhteensopivia. Vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden valmistelujen viive on tällä hetkellä noin 6-12 kuukautta suunniteltuun aikatauluun verrattuna. Datahubin käyttöönottoajankohtaa lykättäisiin suunnitellusta siten, että valmisteluissaan myöhässä olevilla vähittäismyyjillä ja jakeluverkonhaltijoilla olisi realistinen mahdollisuus saavuttaa datahub-yhteensopivuus ajankohtaan mennessä. Käyttöönottoajankohdan vahvistaminen mahdollistaisi tarvittavien valvontatoimenpiteiden kohdistamisen niihin toiminnanharjoittajiin, jotka eivät täytä käyttöönottosuunnitelmaan perustuvia velvoitteitaan datahub-yhteensopivuuden täyttämiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen