Valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2019/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2020–2023

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Henni Axelin, Johtaja p.+35 8295330205
Asia
Nuorisolain (1285/2016) 5 §:n mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen (211/2017) 2 § tarkentaa ohjelman sisältöä. Ohjelman tulee sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden määrittelemät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne toimialallaan edistävät nuorisolain (1285/2016) 2 §:n mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjelmakaudella. Ohjelman tulee myös sisältää nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset, mukaan lukien painopisteet nuorisolain 19 §:n mukaisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle että asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle. Edelleen ohjelman valmistelussa on otettava läpäisevästi huomioon; Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista ja muut nuorisolain soveltamisalaan liittyvät Suomen kansainväliset sitoumukset; Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston nuorisopoliittiset tavoitteet; ja nuorten moninaisuus ja eri vähemmistöihin kuuluvat nuoret. Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma hyväksytään vuosille 2020—2023. Valtioneuvoston tulee hyväksyä ohjelma vuoden 2019 aikana, jotta se voi tulla voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto päättää hyväksyä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman vuosille 2020–2023
Vaikutukset
Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma linjaa hallituksen nuorisopolitiikkaa. Päätöksellä ei ole suoria kustannusvaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.