Hallituksen esitys OM/2022/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

HE 47/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisiä yhteisömuotoja koskevia lakeja niin, että sallitaan etäyhteyden välityksellä ilman kokouspaikkaa pidettävät yhtiökokoukset, osuuskunnan kokoukset ja yhdistyksen kokoukset. Etäkokouksen edellytyksenä on määräys yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. Täydet osallistumisoikeudet kokouspaikalla ja etäyhteyden välityksellä tarjoavien hybridikokousten järjestämistä ehdotetaan myös helpotettavaksi. Vähintään 30 huoneiston asunto-osakeyhtiössä 10%:n vähemmistö voisi vaatia hybridikokouksen järjestämistä. Myös kokonaan etänä pidettäviin kokouksiin siirtyneessä asunto-osakeyhtiössä sama vähemmistö voisi vaatia hybridikokousta eli paikallaosallistumismahdollisuutta. Lisäksi selvennetään kirjallisesti käytettävää puheoikeutta osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin lisättävillä säännöksillä kirjallisten puheenvuorojen moderoinnista. Pörssi- ja First North -yhtiöt voivat päättää etäkokouksen järjestämiseen vaadittavasta yhtiöjärjestyksen muutoksesta vuoden 2022 aikana vastaavasti kuin kesäkuun 2022 loppuun voimassa olevassa väliaikaisessa laissa säädetään etäyhtiökokouksesta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotus helpottaa etäosallistumisen tarjoamista ja etäkokousten järjestämistä yhteisöjen ja niiden osakkaiden ja jäsenten tarpeita vastaavasti. Ehdotus edistää osakkaiden ja jäsenten oikeuksien toteutumista sekä yhteisön päätöksenteon avoimuutta. Ehdotuksen vaikutukset kohdistuvat suomalaisiin yksityisiin yhteisöihin, niiden koti- ja ulkomaisiin osakkaisiin ja jäseniin sekä näille yhteisöille ja niiden osakkaille ja jäsenille palveluita tarjoaviin. Ehdotus on omiaan edistämään sijoittamista Suomeen. Ehdotus on omiaan parantamaan päätöksenteon laatua ja sitoutumista myös asunto-osakeyhtiöissä, mikä voi parantaa myös asumisviihtyisyyttä. Ehdotus voi osaltaan tarjota kulutusosuuskunnille uuden keinon sitouttaa asiakasomistajiaan. Hybridikokous tarjoaa myös yhdistyksille ja niiden jäsenille myös mahdollisuuden hyödyntää jäsenten erityisosaamista ja asiantuntemusta, kun jäsen voi aiempaa helpommin osallistua vain tiettyjen asioiden käsittelyyn. Kokonaan etänä pidettävän kokouksen salliminen voi periaatteessa rajoittaa sellaisen osakkaan tai jäsenen mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon, joka ei voi käyttää oikeuttaan edes suullisesti etäosallistumisjärjestelmän tai puhelimen avulla. Näiden tilanteiden todennäköisyyttä ja merkitystä vähentää se, että etäosallistuva osakas tai jäsen voi käytännössä aina käyttää avustajaa tai asiamiestä. Ehdotuksella ei ole vaikutusta julkiseen talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen