Hallituksen esitys STM/2022/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 102/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, p. +358 295 163 546

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia, Eläketurvakeskuksesta annettua lakia ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annettua lakia. Esityksen tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa, jotta yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa yritystoiminnan aikana. Yrittäjän eläkelaissa säädettäisiin työtulon säännöllisestä seurannasta ja työtulon tarkistamisesta, jolloin yrittäjälle vahvistettava työtulo vastaisi nykyistä paremmin lain edellyttämää työtulon tasoa yritystoiminnan jatkuessa. Työtulon määritelmää ei muutettaisi, mutta sen perusteena olevia tietoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Esitetyillä muutoksilla YEL-vakuutettujen työtulot saadaan vahvistettua tasolle, jolla varmistetaan yrittäjälle työuran aikaiseen tulotasoon nähden riittävän lakisääteisen työeläketurvan karttuminen ja kohtuullinen eläkeaikainen toimeentulo. Lisäksi ehdotuksella voidaan varmistaa yrittäjän työuran aikaisen sosiaaliturvan taso, koska monien etuuksien taso määrittyy YEL-työtulon perusteella. Lisäksi Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2024 loppuun. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotettujen muutosten arvioidaan vahvistavan julkista taloutta ja toisaalta lisäävän yrittäjien kustannuksia eläketurvan järjestämisestä. Julkisen talouden vahvistuminen lyhyellä aikavälillä johtuisi ennen kaikkea YEL-järjestelmän valtionosuuden pienenemisestä, kun YEL-maksutulo kasvaisi ja YEL-eläkemenot eivät vielä ehtisi kasvaa. Arvio on, että jo voimaantulovuonna valtion osuutta yrittäjän eläkemenosta pienentävä vaikutus olisi noin 15 miljoonaa euroa. Vuosikymmenen loppuun mennessä YEL-maksujen arvioidaan kasvavan nykyrahassa noin 190 milj. eurolla vuodessa ja vastaavasti maksetut ansiotuloverot vähenisivät noin 90 milj. eurolla vuodessa. Yrittäjien saamat sosiaalietuudet kasvaisivat noin 10 milj. eurolla vuodessa ja heidän maksamansa sosiaalivakuutusmaksut kasvaisivat noin 15 milj. eurolla vuodessa. Muun sosiaaliturvan kustannukset kasvaisivat selvästi alle 10 miljoonalla eurolla ja niiden rahoittamiseksi kerätyt muut vakuutusmaksutulot pitkälti yli 10 miljoonalla eurolla. Kokonaisuutena aktiiviyrittäjien käytettävissä olevat tulot pienenisivät runsaalla 100 milj. eurolla. Pidemmällä aikavälillä YEL-työtulojen kasvu näkyisi eläköityneiden yrittäjien työeläkkeiden kasvuna. Vuonna 2050 eläkkeellä olevien yrittäjien työeläkkeiden arvioidaan kasvavan yli 110 miljoonalla eurolla vuodessa vuoden 2022 hintatasossa. Eläkkeellä olevien yrittäjien verotettavien tulojen kasvu kasvattaisi eläkkeistä perittyjä verotuloja noin 40 miljoonalla eurolla. Vaikka julkinen talous vahvistuisikin laskelman ensimmäisinä vuosikymmeninä, kääntyisi tilanne päinvastaiseksi 2060-luvun aikana, kun korkeammilla työtuloilla vakuuttaneet yrittäjät olisivat laajasti eläköityneet. Etupainoisen vahvistumisen ansiosta julkinen talous vahvistuisi pitkällä aikavälillä pääoma-arvona noin 1,4 mrd. eurolla ja yrittäjien käytettävissä olevat tulot laskisivat vastaavalla summalla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.