FI SV

Hallituksen vuosikertomus 2012

Valtioneuvosto antoi 16.5.2013 eduskunnalle vuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle Hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Kertomus koskee vuotta 2012.

Aikaisemmilta kertomusvuosilta annetut erilliset valtion tilinpäätöskertomus ja hallituksen toimenpidekertomus ovat nyt yhtenä neliosaisena julkaisuna. Ensimmäistä yhdistettyä kertomusta valmisteltaessa on muodostettu kahdesta valmistelumenettelystä hallituksen ja ministeriöiden yhteinen prosessi sovittamalla yhteen tiedon kokoaminen, aikataulut ja työtavat. Samalla on yritetty poistaa päällekkäisyyksiä.

Vuodelta 2012 annettava Hallituksen vuosikertomus muodostuu neljästä osasta. Hallituksen vuosikertomuksen osat 1, 2 ja 3 sisältävät talousarviolain (423/1988) 17 §:n mukaisesti valtion tilinpäätöskertomuksessa esitettävät tiedot.

Tavoitteena on, että kertomuksen eri osat muodostavat kokonaisuuden, joka osaltaan edistää yhteiskuntapoliittista keskustelua, ja jota voidaan käyttää aineistona politiikkatoimien suunnittelussa.

Osa 1: Hallituksen vaikuttavuusselvitys 
PDF-julkaisu ISBN PDF 978-952-287-012-4, (158 sivua, 2 686 kt)

Osa 2: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset 
PDF-julkaisu ISBN PDF 978-952-287-014-8, (254 sivua, 2 691 kt)

Osa 3: Tilinpäätöslaskelmat 
PDF-julkaisu ISBN PDF 978-952-287-016-2, (160 sivua, 1 350 kt)

Osa 4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta 
PDF-julkaisu ISBN PDF 978-952-287-018-6 (282 sivua, 1 519 kt)