Ministerarbetsgrupper i statsminister Rinnes regering

Bredningen av ett sakkomplex eller ett ärende kan ges en ministerarbetsgrupp i uppgift.

Statsrådets allmänna sammanträde tillsatte sex ministerarbetsgrupper den 4 juli 2019. Vid sitt allmänna sammanträde den 28 november 2019 tillsatte statsrådet en ny ministerarbetsgrupp för befolkningspolitik.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen.

Sammansättning

Arbetsminister Timo Harakka, ordförande
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Finansminister Mika Lintilä
Näringsminister Katri Kulmuni
Inrikesminister Maria Ohisalo
Social- ja hälsvårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare: arbetsmarknadsrådet Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik styr, med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft, genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, ökande av kolsänkor samt klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Sammansättning

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, ordförande
Kommunikationsminister Sanna Marin
Europaminister Tytti Tuppurainen
Näringsminister Katri Kulmuni
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Undervisningsminister Li Andersson
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare: miljörådet Outi Honkatukia, miljöministeriet 

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård styr genomförandet av en strukturreform av social- och hälsotjänsterna på det sätt som fastställs i avsnitt 3.6.1 i regeringsprogrammet. Ministerarbetsgruppen behandlar också sådana projekt inom familje- och omsorgsministerns ansvarsområde som hänför sig till strukturreformen av social- och hälsotjänsterna.

Sammansättning

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ordförande
Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen 
Finansminister Mika Lintilä
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
Undervisningsminister Li Andersson
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare (ordnandet och produktionen av social- och hälsotjänster): generalsekreterare Päivi Salo, social- och hälsovårdsministeriet och
Generalsekreterare (finansiering och självstyrelsestruktur): finansrådet Tanja Rantanen, finansministeriet 

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller höjning av utbildnings- och kunskapsnivån, minskning av skillnaderna i lärande samt uppnående av utbildningsmässig jämlikhet.

Sammansättning

Undervisningsminister Li Andersson, ordförande
Arbetsminister Timo Harakka
Europaminister Tytti Tuppurainen
Näringsminister Katri Kulmuni
Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen 
Inrikesminister Maria Ohisalo
Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Generalsekreterare: konsultativ tjänstemannen Iiris Patosalmi, undervisnings- och kulturministeriet

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller uppfyllelse av de barn- och ungdomspolitiska målen.

Sammansättning

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen , ordförande
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare: projektchef Katja Bergbacka, undervisnings- och kulturministeriet

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet behandlar bland annat ärenden som gäller utveckling av rättsvården, förebyggande av marginalisering och överskuldsättning samt tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministerarbetsgruppen behandlar också ärenden med anknytning till den inre säkerheten och asyl- och flyktingpolitiken.

Sammansättning

Justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande
Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
Inrikesminister Maria Ohisalo
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Försvarsminister Antti Kaikkonen

Generalsekreterare: enhetschef Venla Salmi, justitieministeriet

Ministerarbetsgruppen för befolkningspolitik

Ministerarbetsgruppen för befolkningspolitik har till uppgift att följa befolkningsstrukturens utveckling, gå igenom orsakerna till utvecklingen och lägga fram strategiska riktlinjer och förslag som gäller anpassning till den nya befolkningsstrukturen och tryggande av en hållbar befolkningsutveckling.

Statsminister Antti Rinne, ordförande
Näringsminister Katri Kulmuni, vice ordförande
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen
Inrikesminister Maria Ohisalo
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Statsrådets allmänna sammanträde utser senare ministerarbetsgruppens generalsekreterare.