Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare

Arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium avgörs vid statsrådets konstituerande sammanträde. De ministrar som utnämnts till samma ministerium anses vara jämställda.

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt de utnämnings- och personalärenden som hör till ministerns ansvarsområde. Ministrarna leder också ekonomiplaneringen samt beredningen av budgeten och andra ärenden inom sina respektive ansvarsområden.

Statsministern sköter samordningen av beredningen och behandlingen i fråga om de ärenden som enligt grundlagen hör till statsrådet.

Statsrådet förordnar någon annan medlem av statsrådet till ställföreträdare för statsministern och för en annan minister, för den händelse att statsministern eller någon annan minister på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter. Om också den medlem av statsrådet som förordnats till statsministerns ställföreträdare har förhinder, sköter den minister som är äldst till tjänsteåren statsministerns uppgifter. För de övriga ministrarna förordnas i allmänhet fyra till fem ställföreträdare.

Arbetsfördelning och ställföreträdare i Antti Rinnes regering

Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium och om ministrarnas ställföreträdare och semestrar.

Statsministerns ställföreträdare (på finska)
Ministrarnas ställföreträdare (på finska)

Statsrådets kansli

Europaminister Tuppurainen behandlar de till statsrådets EU-sekretariat hörande ärenden som inte hör till statsministern.

Kommun- och ägarstyrningsminister Paatero behandlar statens ägarstyrningsärenden.

Av de ärenden som hör till statsrådets EU-sekretariat behandlar statsminister Rinne de ärenden som hör till Europeiska rådet, ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag och utnämningsärenden som hänför sig till Europeiska unionen. Till statsministern hör även övriga ärenden som hör till statsrådets kansli, med undantag för de ärenden som hör till kommun- och ägarstyrningsministern och Europaministern.

Utrikesministeriet

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari behandlar ärenden som gäller utvecklingssamarbete och utrikeshandel. 

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist behandlar ärenden som gäller det nordiska samarbetet.

Utrikesminister Haavisto behandlar övriga ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Justitieministeriet

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist behandlar ärenden som gäller jämställdhet och likabehandling.

Justitieminister Henriksson behandlar ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde samt Ålandsärenden.  

Finansministeriet

Kommun- och ägarstyrningsminister Paatero behandlar ärenden som gäller kommun- och regionförvaltningen, arbetsgivar-, personal- och förvaltningspolitiken, den offentliga förvaltningens IKT-funktioner samt ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen och ärenden som gäller statistikföring.

Finansminister Lintilä behandlar övriga ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde.

Undervisnings- och kulturministeriet

Forsknings- och kulturminister Kosonen behandlar ärenden som hör till kultur- och konstpolitiska avdelningen och ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, inklusive studiestödsärenden. Ministern behandlar också ärenden som gäller forskningspolitik och högskolepolitik samt kyrkliga ärenden. 

Undervisningsminister Andersson behandlar övriga ärenden som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde.

Arbets- och näringsministeriet

Näringsminister Kulmuni behandlar de till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hörande ärenden som inte hör till arbetsministern.

Arbetsminister Harakka behandlar ärenden som gäller avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader samt de ärenden vid avdelningen för regioner och tillväxttjänster som gäller arbetskraftsservice. Dessutom behandlar ministern ärenden som gäller arbetskraftsinvandring och integration samt ministeriets allmänna administrativa ärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist behandlar ärenden som gäller jämställdhet.

Familje- och omsorgsminister Kiuru behandlar ärenden som hör till avdelningen för styrning av social- och hälsovården och avdelningen för välfärd och tjänster, med undantag för ärenden som gäller samordning av beredskapsärenden, fördelning av avkastningen av penningspelsverksamhet och läkemedelsförsörjning, dock så att ärenden som gäller det nationella centret för läkemedelsutveckling hör till ministern. Dessutom behandlar ministern ärenden som gäller företagshälsovård, avbytarservice, tjänster för krigsinvalider, rehabilitering av veteraner och delegationen för frontveteranfrågor. 

Social- och hälsovårdsminister Pekonen behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.