Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Suomen liittymisprosessi Natoon

Tasavallan presidentti päätti 17.5.2022 valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato) kiinnostuksensa käydä keskustelut Natoon liittymisestä. Lisäksi tasavallan presidentti asetti valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa.

Suomen kiinnostuksenosoitus liittymisestä ja liittymiskeskusteluiden käynnistämisestä on annettu Naton pääsihteerille ulkoministerin allekirjoittamalla kirjeellä 18.5.2022. Kirjeen vastaanottamisen jälkeen Nato käsittelee asiaa ja päättää Suomen kutsumisesta liittymiskeskusteluihin. 

Liittymiskeskustelujen osa-alueet

 1. poliittiset kysymykset
 2. oikeudelliset kysymykset
 3. resurssikysymykset
 4. tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset
 5. puolustus- ja sotilaalliset kysymykset.

Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto ja varapuheenjohtajana toimii puolustusministeri Antti Kaikkonen. Valtuuskunnassa on jäseniä ulkoministeriöstä, puolustusministeriöstä, puolustusvoimien pääesikunnasta ja valtiovarainministeriöstä.

Suomen Nato-liittymisprosessin vaiheet

 1. Suomi aloittaa liittymisprosessin

  • Liittymisprosessi käynnistyy jäsenyyttä hakevan maan aloitteesta. Suomessa prosessi lähtee käyntiin siitä, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon tai tiedonannon. Tätä edeltävät Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin valmistelevat käsittelyt.
  • Selonteko tai tiedonanto käsitellään eduskunnassa. Eduskunta ilmoittaa kirjelmällä kantansa valtioneuvostolle.
  • Tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esittelystä Suomen halukkuudesta aloittaa liittymisneuvottelut ja asettaa neuvotteluvaltuuskunnan sekä hyväksyy neuvotteluohjeet.
  • Suomi ilmoittaa Natolle halustaan aloittaa liittymisneuvottelut.
 2. Neuvottelut alkavat ja Naton jäsenmaat kutsuvat Suomen liittymisneuvotteluihin

  • Liittymisneuvottelujen käynnistäminen vaatii Naton jäsenvaltioiden yksimielisen päätöksen.
 3. Suomi antaa aiekirjeen

  • Neuvotteluiden päätyttyä tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston ehdotuksesta liittymistä koskevan aiekirjeen antamisesta Natolle. Aiekirjeellä hakijamaa vahvistaa halukkuutensa ja kykynsä liittyä Natoon. Naton pääsihteeri vastaa siihen omalla kirjeellään.
 4. Suomen liittymispöytäkirja allekirjoitetaan ja ratifioidaan

  • Naton jäsenvaltiot allekirjoittavat Suomen liittymispöytäkirjan, jolloin Suomesta tulee Naton tarkkailijajäsen. Tarkkailijajäsenenä Suomi voi osallistua Naton kokouksiin.
  • Naton jäsenvaltiot ratifioivat Suomen liittymispöytäkirjan omien kansallisten menettelyidensä mukaisesti ja ilmoittavat siitä tallettajana toimivalle Yhdysvaltojen hallitukselle. Kaikkien Nato-maiden on ratifioitava liittymispöytäkirja, jotta Suomesta voisi tulla jäsen.
 5. Suomi sitoutuu Naton perussopimukseen

  • Naton pääsihteeri kutsuu Suomen liittymään Pohjois-Atlantin sopimukseen (Naton peruskirja), sellaisena kuin se on muutettuna Suomen liittymispöytäkirjalla.
  • Valtioneuvoston yleisistunto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen liittymissopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta.
  • Eduskunta käsittelee hallituksen esityksen ja antaa vastauksensa.
  • Valtioneuvoston yleisistunto esittelee eduskunnan vastauksen tasavallan presidentille, joka hyväksyy liittymisen ja vahvistaa liittymissopimuksen voimaansaattamista koskevan lain.
  • Suomen liittymiskirjan tallentaa Yhdysvaltojen hallitus. Liittymissopimus saatetaan voimaan lailla ja asetuksella samaan aikaan, kun Suomen liittyminen tulee voimaan. Sopimus julkaistaan.
 6. Liittymissopimus tulee voimaan eli Suomesta tulee Naton täysjäsen ja Suomi sitoutuu Nato-jäsenenä muihin Naton sopimuksiin

Ahvenanmaan asema

Jo liittymisprosessia aloitettaessa Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen erityisasema otetaan huomioon. Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tiedotetaan prosessin vaiheista.

Suomen mahdollisen liittymispöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen tiedotetaan Suomen liittymisaikomuksesta Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuudesta ja neutralisoimisesta tehdyn sopimuksen ja Ahvenanmaan saarista tehdyn sopimuksen osapuolille.

 
Sivun alkuun