Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ministerutskottet diskuterade framstegen i fråga om det nationella programmet för EU-ordförandeskapet samt införandet av 5G-nät

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.11.2019 10.38
Pressmeddelande 630/2019

Vid sitt möte fredagen den 29 november fick EU-ministerutskottet en lägesrapport om de framsteg som gjorts under Finlands EU-ordförandeskap när det gäller prioriteringarna i det nationella ordförandeskapsprogrammet. Därtill diskuterade ministerutskottet unionens gemensamma strategi för införande av 5G-nät.

Prioriteringarna i det nationella programmet för Finlands EU-ordförandeskap är följande: gemensamma värden och rättsstatsprincipen hörnstenar i EU:s verksamhet, ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering, EU som global klimatledare samt säkerställande av medborgarnas övergripande säkerhet.

Finland har under sitt ordförandeskap vidtagit konkreta åtgärder för att effektivisera iakttagandet av rättsstatsprincipen. Exempelvis under förhandlingarna om budgetramen arbetade Finland för att samförstånd ska nås i fråga om skydd av EU:s budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna. Finland har dessutom utvecklat behandlingen av rättsstatsfrågor i rådet i syfte att förebygga problem. På initiativ av Finland effektiviserades också förfarandet enligt artikel 7 i EU-fördraget, som tillämpas när en medlemsstat misstänks allvarligt åsidosätta unionens värden.

Finland har arbetat för ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering till exempel genom att främja en hållbar tillväxt i unionen och genom att på EU-nivå inleda en diskussion om det ömsesidiga sambandet mellan ekonomi och människors välbefinnande. Särskilda prioriteringar för en hållbar tillväxt har varit utvecklande av en framtidsinriktad inre marknad, digital ekonomi, forskning och innovationer samt modern industripolitik.

Som EU-ordförandeland har Finland främjat godkännandet av EU:s mål om klimatneutralitet 2050 genom att behandla EU:s långsiktiga klimatstrategi i alla relevanta rådskonstellationer och vid flera informella ministermöten. Vid miljörådets möte i oktober antogs slutsatser med ett starkt budskap om inkludering av cirkulär ekonomi i den nya kommissionens arbetsprogram och om den cirkulära ekonomins lösningar när det gäller att bromsa klimatförändringarna och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Under Finlands ordförandeskap har medborgarnas övergripande säkerhet och samhällenas krishanteringsförmåga främjats till exempel i situationer som anknyter till kemiska ämnen, biologiska patogener, radioaktiva ämnen och kärnvapen. I juli inrättades också en ny arbetsgrupp vid Europeiska unionens råd för att samordna motverkandet av hybridhot.

EU-ministerutskottet diskuterade också införandet av 5G-nät. Finland anser att en gemensam EU-strategi för övergången till 5G-nät är särskilt viktig för att säkerställa EU:s konkurrenskraft och cybersäkerhet.

Dessutom fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Transportrådet och telekområdet den 2–3 december
  • Rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2–3 december
  • Eurogruppen den 4 december och Ekofinrådet den 5 december
  • Energirådet den 4 december

Transportrådet strävar efter att uppnå en allmän riktlinje bland annat om direktivet om EU:s regler om vägavgifter (Eurovignette), som också syftar till att minska utsläppen. I telekområdet diskuterar ministrarna människoorienterad dataekonomi och antar slutsatser om de möjligheter 5G-nät medför och om säkerhetsaspekter i anslutning till näten.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor ska slutföra de framtidsdiskussioner som varit ett centralt tema under Finlands ordförandeskap. Målet är att på förhand påverka EU:s lagstiftningsprogram för 2019–2024.

I Ekofinrådet är strävan att enas om fullbordandet av kapitalmarknadsunionen och om de följande stegen i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Eurogruppen sammanträder i inkluderande format för att förbereda eurotoppmötet i december när det gäller bankunionen, ändringar i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen och budgetinstrumentet för euroområdet.

Energiministrarna kommer att diskutera smart sektorsintegration, som är av avgörande betydelse när det gäller att minska utsläppen. Frågan är hur ren energi kan införas inom samtliga områden av ekonomin, till exempel inom uppvärmning, industri och transport.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen