Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ministerutskottet diskuterade EU-inflytandet under de kommande veckorna och Europeiska rådets marsmöte

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.3.2019 10.05
Pressmeddelande 157/2019

EU-ministerutskottet förde en diskussion om Finlands EU-inflytande under de kommande veckorna. Finland fortsätter att bedriva aktivt påverkansarbete i EU-ärenden under ledning av expeditionsministären. Ministrarna deltar i rådsmöten och informella ministermöten i normal ordning.

Påverkansarbete på ministernivå bedrivs även i fortsättningen utifrån de ståndpunkter som EU-ministerutskottet fastställer eller statsrådets allmänna sammanträde fattar beslut om och som man kommit överens om i samarbete med riksdagen. Vikten av Finlands EU-inflytande framhävs i och med det stundande EU-ordförandeskapet och beredningen av EU:s strategiska agenda för fem år. Genom etablerade förfaranden säkerställer man att Finland har en ståndpunkt som motsvarar de allmänna EU-politiska riktlinjerna i alla ärenden som är aktuella i EU i deras olika behandlingsfaser. Riksdagens roll i beredningen av EU-ärenden påverkas inte av att regeringen fungerar som expeditionsministär.

I Europeiska rådet den 21–22 mars kommer Finland att betona den inre marknadens viktiga roll som en hörnsten i EU:s tillväxt. Finland har tillsammans med 16 andra EU-länder skickat ett brev om utvecklandet av den inre marknaden till Europeiska rådets ordförande. Finland betonar ett övergripande tillvägagångssätt där inremarknadspolitik, industripolitik, digitaliseringen och den yttre dimensionen i högre grad integreras med varandra för att främja tillväxt och konkurrenskraft. Det är särskilt viktigt att den digitala ekonomin och serviceekonomin utvecklas övergripande. Andra viktiga teman på Europeiska rådets marsmöte är klimatförändringar, Kina, kampen mot desinformation, brexit och klimatpolitik.

När det gäller brexit börjar det verka allt mer sannolikt att Storbritannien ber om mer tid för utträdesförhandlingarna. En förlängning av tidsfristen kräver enhällighet i Europeiska rådet. EU-ministerutskottet fastställde att Finland förhåller sig positivt till en eventuell begäran om förlängning för att undvika att utträdet sker utan avtal. Man bör särskilt bedöma Storbritanniens planer för hur den extra tiden ska användas. En eventuell förlängning av tidsfristen bör stå i rätt proportion till de mål som fastställs.

Europeiska rådet ska också fatta beslut om fortsatta åtgärder som hänför sig till EU:s långsiktiga strategi för minskade utsläpp. EU har i Parisavtalet förbundit sig att lägga fram en strategi före utgången av 2020. En viktig klimatpolitisk prioritering under Finlands EU-ordförandeskap är att utarbetandet av EU:s långsiktiga strategi framskrider.

EU-ministerutskottet förde också en diskussion om genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Finland anser att EU bör fortsätta det ambitiösa arbetet för att främja genomförandet av Agenda 2030 i EU:s interna och externa verksamhet. Målen för hållbar utveckling bör beaktas övergripande också i EU:s långsiktiga strategier och planer.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Utrikesrådet den 18 mars
  • Rådet (jordbruk och fiske) den 18 mars
  • Allmänna rådet, inkl. allmänna rådet (artikel 50) den 19 mars
  • Informellt möte mellan transportministrarna den 26–27 mars

På utrikesrådets agenda står frågor i anslutning till Kina, Jemen och Moldavien. I allmänna rådet bereds frågor för Europeiska rådet. Därtill ska rådet diskutera EU:s fleråriga budgetram, särskilt när det gäller migrations- och klimatfinansieringsfrågor. Rådet för jordbruk och fiske kommer att diskutera reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s bioekonomistrategi. I samband med det informella mötet mellan transportministrarna ordnas en konferens om det transeuropeiska transportnätet TEN-T.

EU-ministerutskottet uppmärksammade också det allvarliga terrordådet i Nya Zeeland och fördömde det skarpt.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen