Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför EU-toppmöten

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.3.2022 11.22 | Publicerad på svenska 23.3.2022 kl. 16.17
Pressmeddelande 195/2022

Onsdagen den 23 mars diskuterade EU-ministerutskottet Rysslands invasion av Ukraina, Europeiska rådets möte och eurotoppmötet senare denna vecka, direktivet om byggnaders energiprestanda, minskningen av växthusgasutsläppen från internationell sjöfart och de bindande målen för återställande av naturen.

EU-ministerutskottet diskuterade följderna av Rysslands invasion av Ukraina utifrån en lägesöversikt.

Den ryska invasionen ska även diskuteras vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 24–25 mars. EU-ländernas stats- och regeringschefer ska också träffa Förenta staternas president Joe Biden, som är på besök i Bryssel, och förbereda toppmötet mellan EU och Kina den 1 april. Finland reagerar på Rysslands aggression som en del av EU, och är berett att införa ytterligare sanktioner. Det är viktigt med transatlantisk samordning av åtgärderna. Dessutom är det viktigt att betona Kinas ansvar när det gäller försök att påverka Ryssland. Stödet till Ukraina bör ökas.

Andra frågor som ska behandlas vid Europeiska rådets möte är säkerhet och försvar, energi, ekonomiska frågor, EU:s coronaåtgärder, yttre förbindelser och utnämningen av Europeiska rådets ordförande. Vid eurotoppmötet i inkluderande format diskuteras det ekonomiska läget och framstegen med bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Europeiska rådet ska bekräfta Versaillesförklaringens föresatser gällande säkerhet och försvar och hålla en strategisk diskussion om temat. Det säkerhetspolitiska läget i Europa framhäver behovet att stärka EU:s roll som säkerhetsgarant. Europeiska rådet ska också ställa sig bakom den strategiska kompassen, som fastställer målen för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete under de kommande 5–10 åren. Finland framhåller vikten av såväl EU-ländernas solidaritet och ömsesidiga stöd och bistånd enligt artikel 42.7 i EU-fördraget som militär försörjningsberedskap, beredskap för cyber- och hybridhot och militär rörlighet.

Europeiska rådet kommer också att diskutera sätt att minska EU:s beroende av importen av gas, olja och kol från Ryssland. Finland förespråkar utfasning av fossila bränslen och ökad användning av utsläppsfria energikällor. Åtgärder som orsakar störningar i utsläppshandelssystemet eller på elmarknaden ska inte vidtas. Finland förhåller sig positivt till utvecklingen av den inre gasmarknaden. Åtgärder på EU-nivå som gäller gaslager för att säkerställa försörjningstryggheten ska ta hänsyn till de beredskapsåtgärder som medlemsländerna har vidtagit och möjliggöra användningen av alternativa bränslen för beredskapsändamål.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från internationell sjöfart på lång sikt (2030–2050). Avsikten är att Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön ska besluta om åtgärderna i juni. Finland förespråkar sådana metoder för att främja koldioxidsnåla och koldioxidfria bränslen som är adekvata i förhållande till målen i klimatavtalet från Paris. Detta innebär i första hand avgifter som bestäms utifrån kolinnehållet i bränslen inom handelssjöfarten och insamling av avgifterna till en internationell fond som stöder utvecklandet av teknik som bidrar till minskade utsläpp framför allt i vinterförhållanden. Även avgifterna ska ta hänsyn till vintersjöfartens särskilda förhållanden.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag till direktiv som syftar till att förbättra byggnaders energiprestanda. Avsikten är att öka och förbättra reparationsbyggandet och att fördjupa kunskaperna om byggnaders energiprestanda och hållbarhet. Dessutom är målet att säkerställa att alla byggnader uppfyller klimatneutralitetskraven för 2050. Byggnader står för 40 procent av energiförbrukningen inom EU och de orsakar 36 procent av de energibaserade växthusgasutsläppen. Finlands ståndpunkter blir offentliga efter statsrådets sammanträde.

EU-ministerutskottet tog också del av en lägesrapport om det förslag till förordning om målen för återställande av naturen som är under beredning i Europeiska kommissionen. Förordningen är ett led i genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald.

Därtill fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför följande möten:

•    rådet för rättsliga och inrikes frågor den 28 mars
•    rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (hälso- och sjukvård) den 29 mars.

Temat för det extrainsatta mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor är samordning av mottagandet av flyktingar från Ukraina. Ministrarna ska diskutera materiellt och finansiellt stöd till medlemsländerna, EU:s övervakning av och stöd vid migration, mottagande av flyktingar från Moldavien samt kontroll av unionens yttre gränser och säkerhet.

Ministrarna med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor ska diskutera solidariteten i fråga om covid-19-vaccin, det europeiska samarbetet kring sällsynta sjukdomar och långvariga symtom efter covidinfektion.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen