Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Europaministrarna bereder Europeiska rådets junimöte och diskuterar rättsstatsläget

Statsrådets kommunikationsavdelning
21.6.2021 15.03 | Publicerad på svenska 21.6.2021 kl. 16.02
Pressmeddelande 398/2021

Teman för mötet i EU:s allmänna råd i Luxembourg tisdagen den 22 juni är förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 24–25 juni, läget för EU:s utvidgning, utfrågning av Ungern och Polen om rättsstatens principer och framskridandet av EU:s framtidskonferens. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

Teman för Europeiska rådets junimöte kommer att vara EU:s coronaåtgärder, den ekonomiska återhämtningen, migrationen samt EU:s relationer med Turkiet och Ryssland.

Finland stöder utvecklingen av EU:s gemensamma coronaintyg och målet att öppna upp Europa för tryggt resande. Det är också viktigt att diskutera lärdomarna av coronakrisen så att EU i fortsättningen ska vara bättre och på ett övergripande sätt förberett på kriser. När det gäller den ekonomiska återhämtningen i Europa är det väsentligt att strukturreformerna och de offentliga investeringarna bildar tydliga helheter i medlemsländernas återhämtnings- och resiliensplaner. Finland anser att migrationen förutsätter övergripande, gemensamma europeiska lösningar genom vilka man kan tillgodose både EU:s interna behov och de bakomliggande orsakerna till migrationen. Finland betonar att EU:s politik gentemot Turkiet måste vara långsiktig och samstämmig. En enhetlig union är mycket viktig också i EU:s Rysslandspolitik. 

”Utöver hanteringen av pandemin måste vi redan rikta blicken mot framtiden. Coronaintyget, som införs snart, bidrar förhoppningsvis till att öppna upp Europa för ett tryggt resande. Nu är det också dags att starta en diskussion om lärdomarna av coronapandemin så att vi i fortsättningen ska vara bättre förberedda på undantagssituationer. Förutom att säkerställa att hälsovårdssektorn fungerar måste vi också trygga beredskapen vid gränserna, försörjningsberedskapen, den inre marknadens funktion och ett effektivt beslutsfattande i krissituationer”, sade minister Tuppurainen.

Rådet kommer att diskutera läget för EU:s utvidgning på västra Balkan. Regionens stabilitet är viktig för EU och Finland. De reformer som medlemskapskriterierna förutsätter moderniserar samhällen och gagnar medborgarna redan innan medlemskapet blir verklighet. EU-perspektivet är viktigt särskilt för ungdomarna i regionen. Finland anser att de förhandlingsramar som gäller Albanien och Nordmakedonien bör godkännas så att ländernas medlemskapsprocess kan framskrida. 

På mötets agenda står också utfrågning av Ungern och Polen om situationen för rättsstatsprincipen i länderna. Beslut om sakinnehållet fattas inte och det är inte aktuellt att rådet fastställer sin ståndpunkt. Finland fortsätter att påverka för att säkerställa att man håller fast vid EU:s gemensamma värderingar. Demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna är grunden för all verksamhet inom unionen.

Dessutom kommer det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd att informera rådet om EU:s framtidskonferens medborgarevenemang i Lissabon den 17 juni och om framtidskonferensens första plenarförsamling i Strasbourg den 19 juni. 

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. 

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen