Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Europaministrarna förbereder Europeiska rådets kommande möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 21.9.2020 15.50
Pressmeddelande 595/2020

EU:s ministerråd för allmänna frågor sammanträder tisdagen den 22 september i Bryssel. Rådet förbereder Europeiska rådets extra möte den 24–25 september och får lägesrapporter om behandlingen av budgetramen och återhämtningspaketet och om förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

Ministrarna ska diskutera utkastet till Europeiska rådets slutsatser. Europeiska rådet kommer att behandla den inre marknaden, industripolitiken och digitaliseringen samt EU:s yttre förbindelser. Finland anser det vara viktigt att Europeiska rådet utfärdar heltäckande riktlinjer för det fortsatta arbetet i fråga om den inre marknaden, industripolitiken och digitaliseringen. När det gäller yttre förbindelser bör diskussionerna om Turkiet och Kina vara strategiska och övergripande.

Det tyska ordförandeskapet ger vid tisdagens möte en lägesrapport om behandlingen av budgetramen och återhämtningspaketet. Europeiska rådet nådde en överenskommelse om EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 och om ett nytt återhämtningsinstrument vid sitt extra möte i juli. Efter det har det tyska ordförandeskapet inlett diskussioner med Europaparlamentet för att färdigställa budgetrampaketet.

Allmänna rådet får dessutom höra EU:s chefsförhandlare Michel Barnier informera om läget i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. I detta skede finns det inget behov att ändra Finlands och EU:s ståndpunkter.

Kommissionen ska förelägga rådet sina planer i fråga om sitt arbetsprogram för 2021. Finland anser att en grön och digital omställning ska vara ett genomgående mål för och utgångspunkten i allt arbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Europa.

Ministrarna ska också utbyta synpunkter på EU:s samordning av åtgärder med anledning av covid-19. Finland stöder målet att effektivisera samordningen mellan medlemsstaterna i fråga om åtgärder som vidtagits för att begränsa den fria rörligheten för personer på grund av coronaviruspandemin och går på EU-nivå ut med tydlig information om åtgärderna.

Rådet får också lägesöversikter över rättsstatsläget i Polen och Ungern. Det är viktigt att medlemsstaterna fullt ut förbinder sig till unionens gemensamma värden. Finland ser mycket allvarligt på åsidosättande av EU:s grundläggande värden och på risk för detta.

”Vi behöver en verktygslåda för hela EU för att stärka rättsstatsprincipen. Den starka sammankopplingen av å ena sidan den fleråriga budgetramen och återhämtningspaketet och å andra sidan respekten för rättsstatsprincipen var föremål för förhandlingar vid sommarens toppmöte, och en fråga som Finland kommer att hålla fast vid”, säger minister Tuppurainen.

I EU:s ministerråd för allmänna frågor företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen