Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsminister Juha Sipiläs anförande under debatten om regeringens meddelande i riksdagen den 16 oktober 2018

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.10.2018 14.17 | Publicerad på svenska 16.10.2018 kl. 14.36
Tal

(det talade ordet gäller)

Statsrådets meddelande till riksdagen om sysselsättningspolitiken och sänkt anställningströskel i små företag

Det är regeringens mål är att förbättra sysselsättningen och stärka de offentliga finanserna. Ekonomin har vuxit och sysselsättningsgraden höjts. Sysselsättningsgraden är redan nästan 72 procent. Antalet förvärvsarbetande har vuxit med över 115 000 personer. När regeringen inledde sitt arbete uppvisade de offentliga finanserna ett underskott på nästan sex miljarder euro. Nästa år kommer de i praktiken att vara i balans.

Ärade talman

Det är skäl att påminna oss om hur vi har uppnått detta. I början av regeringsperioden lovade prognoserna inte gott, vare sig för ekonomin eller för sysselsättningen. Finland hade inte på länge genomgått några reformer. Velandet måste få ett slut. Det stod klart att inga förändringar skulle ske utan smärtsamma beslut.

Som första åtgärd började regeringen förbättra Finlands kostnadskonkurrenskraft. Tack vare konkurrenskraftsavtalet sveptes vi äntligen med av världsekonomins sug. Exporten och investeringarna tog åter fart. Avtalet beräknas ha gett upphov till 30 000–40 000 nya arbetstillfällen. Jag vill tacka fackföreningsrörelsen för samarbetet kring konkurrenskraftsavtalet. Jag vet att avtalet inte var lätt, men det var en fosterländsk gärning.

Ärade talman

Enligt en undersökning som offentliggjorts denna höst kommer regeringsperiodens beslut att leda till 33 000–42 000 nya arbetsplatser utöver konkurrenskraftsavtalets resultat, och i denna utredning har ännu inte alla regeringens åtgärder beaktats. Enligt undersökningen har regeringens beslut ökat incitamenten för arbete. Incitamenten har bland annat ökat tack vare beslut att införa lättnader i inkomstbeskattningen för löntagare, förkorta varaktigheten av det inkomstrelaterade utkomstskyddet och sänka dagvårdsavgifterna.

De som gynnats mest av regeringens ekonomiska politik är de mer än 100 000 tidigare arbetslösa personer som nu har ett jobb. Den disponibla inkomsten för en person som sysselsätts på heltid ökar i snitt med 1 000 euro per månad. När sysselsättningseffekterna av regeringens beslut tas med i beräkningen ser vi, att trots de svåra nedskärningarna har inkomstklyftorna ökat mycket litet eller inte alls. Regeringens åtgärder har också förbättrat barnfamiljernas incitament för arbete och minskat barnfattigdomen.

Regeringens lösningar för att förbättra ekonomin och sysselsättningen har varit riktiga och nödvändiga. Det yttersta målet har varit att bekämpa den ojämlikhet som orsakas av arbetslöshet och att trygga välfärdssamhällets finansiering. Sysselsättningens betydelse för de offentliga finanserna är enorm. Det handlar om att finansiera daghem, sjukhus och äldrevården.

När sysselsättningsgraden höjs med en procentenhet förbättrar det balansen i de offentliga finanserna med cirka 1,4 miljarder euro. De kommande årens utmaningar kräver en sysselsättningsgrad på minst 75 procent.

Ärade talman

Enligt grundlagen ska det allmänna främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. Detta har regeringen eftersträvat genom sina åtgärder.

Hinder för sysselsättning har undanröjts på flera olika sätt. Prövotiden har förlängts. Återanställningsskyldigheten har förkortats. Tidsbegränsade anställningsförhållanden har gjorts mer flexibla. Man får nu anställa en långtidsarbetslös person på viss tid utan att ange särskilda skäl.

Lågtröskeltjänsten för ungdomar, Navigatorn, har gjorts permanent. Vi har satsat på det uppsökande ungdomsarbetet. Frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån har underlättats. Vi har upprättat rättvisa regler för nollavtal. Deltidsarbete och ströjobb med jämkad arbetslöshetsdagpenning har underlättats.

Nu lyssnar vi på arbetslösa och intervjuar dem regelbundet. Det var vi fått mycket positiv respons för av arbetslösa runt om i Finland. Vi tar hand om dem. Med också det har oppositionens vänstra falang kallat ”tvångsintervjuer”.

Arbetstidslagen ses över och blir mer flexibel. Vi har förbättrat incentiven för att resa och flytta efter arbete. I nästa års budget ökas användningen av lönesubvention i företag i syfte att främja sysselsättning av personer som länge varit arbetslösa eller partiellt arbetsföra.

Kvinnors ställning på arbetsmarknaden förbättras genom en familjeledighetsersättning på 2 500 euro som betalas åt arbetsgivaren.

Regeringen har målmedvetet förbättrat villkoren för små och medelstora företag. Generationsväxlingen har underlättats genom lättare arvsskatt. Utkomstskyddet för arbetslösa kan idag användas till att finansiera startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd. I budgetförhandlingarna enades regeringen om att förbättra arbetslöshetsskyddet för familjemedlemmar till företagare när familjemedlemmarna inte är delägare i företaget. Vi har underlättat och försnabbat beviljandet av uppehållstillstånd för startupföretagare och utländska experter.

Dessa beslut har inte alltid varit enkla. Varje gång vi föreslagit nya åtgärder har deras betydelse förringats. I efterskott är det lätt att se att resultatet av flera av våra beslut varit positiva. De utgör en helhet som är större än summan av sina delar.

Ärade talman

Regeringen har genom flera olika åtgärder bemödat sig om att sänka anställningströskeln och förbättra småföretagarnas ställning. Framför allt i små företag har bestämmelserna om anställningsskydd ansetts höja anställningströskeln.

I flera OECD-länder har man beslutat om undantag till uppsägningsskyddet för små företag. Kostnader för misstag i rekryteringen är i proportionellt större för små företag. Små företag har därtill ofta sämre möjligheter att finna alternativa arbetsuppgifter för anställda.

Därför bereder regeringen som en del av sina sysselsättningsåtgärder en proposition med förslag till lag om sänkning av anställningströskeln i företag med färre än tio anställda. Därtill ska karensen i samband med utkomstskyddet förkortas från tre till två månader. Det ska även i fortsättningen finnas sakliga och vägande skäl till uppsägning. Detta är viktigt att observera. Enligt grundlagen får ingen avskedas från sitt arbete utan laglig grund. Att minska riskerna i samband med rekrytering hjälper också sådana personer vars anställning kopplas till högre risker, till exempel på grund av lång arbetslöshet.

Ärade talman

Regeringen har utsatts för påtryckningar för att avbryta beredningen av denna proposition. Strejker orsakar företag och anställda förluster.

Välfärdssamhället kräver en högre sysselsättningsgrad. Politiker förutsätts ha mod och beslutsamhet. Vi kommer inte alltid att nå samförstånd om alla åtgärder. Sist och slutligen är det fråga om välfärdssamhällets framtid och rättvisa mellan generationerna.

Utifrån detta fortsätter regeringen med beredningen av regeringens proposition om sänkning av anställningströskeln för små företag, om riksdagen ger regeringen sitt förtroende i denna fråga.

 
Tillbaka till toppen