Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsminister Juha Sipiläs anförande vid riksdagens remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.9.2018 13.33 | Publicerad på svenska 18.9.2018 kl. 16.09
Tal

(det talade ordet gäller)

Ärade talman

Utgångsläget för regeringens arbete för att få Finland på fötter var mycket svårt. Nu har vi rott i land med våra ambitiösa finanspolitiska mål.

Det första finanspolitiska målet i det strategiska regeringsprogrammet var att stoppa skuldsättningen. Skuldsättningen i förhållande till bruttonationalprodukten har redan brutits. Vi har dessutom underskridit den gräns på 60 procent som vi enats om inom EU. En låg skuldkvot ger en god buffert till framtidens välfärdssamhälle och beredskapen för yttre chocker mot ekonomin.

För det andra beslutade vi att beskattningsnivån har nått sin höjdpunkt. Skattekvoten i Finland har minskat i enlighet med målet. I budgeten föreslår vi skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och pensionärer.

För det tredje var skuldsättningen inom de offentliga finanserna ett stort orosmoment för finländarna under valet. Regeringen ville få ett slut på skuldsättningen. Strikt taget slutar vi leva på kredit redan nästa år. Mycket arbete återstår dock i fråga om statsfinanserna, eftersom vi tar lån på ytterligare 1,4 miljarder euro nästa år. Trots detta minskar även statens skuldsättning enligt planerna. Vi bär ansvaret för att överlåta stabila offentliga finanser åt kommande generationer.

För det fjärde har vi praktiskt taget redan nått vårt ambitiösa sysselsättningsmål. Det bästa av allt är att sysselsättningsläget har förbättrats i hela landet. Situationen i många finländska hushåll är mycket annorlunda än den var när regeringen inledde sitt arbete. Sysselsättningsgraden är högre än den varit på trettio år.

För det femte vill jag konstatera att vi är inne på rätt spår när det gäller att åtgärda hållbarhetsunderskottet. Det är dock skäl att påpeka att den sjunkande nativiteten innebär nya utmaningar.

Ärade talman

Vi gör även fortsättningsvis vårt bästa för att sysselsättningen ska öka. Alltför många är fortfarande utan arbete. Nästa sysselsättningsmål ska vara minst 75 procent. För närvarande finns det inte tillräckligt med kompetent arbetskraft för alla lediga jobb. Det problemet tacklar vi i budgeten bland annat genom att det ordnas mer examensinriktad fortbildning och kompletterande utbildning. Budgeten förbättrar långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra personers möjligheter att sysselsätta sig, till exempel genom att användningen av lönesubventioner ökas i företag och organisationer. Vi satsar också på upprätthållande av arbetsförmågan.

Produktiviteten måste öka snabbare och kompetensen även fortsättningsvis stärkas. En omstrukturering av samhället förutsätter tillräckliga offentliga och privata investeringar i forskning och produktutveckling. I och med att vi är ett exportdrivet land är det en absolut förutsättning för att vi ska kunna klara oss ute i världen.

Nu strävar regeringen efter att förverkliga forsknings- och innovationsrådets ambitiösa mål. Avsikten är att öka forsknings- och produktutvecklingsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten till fyra procent före 2030. Därför gjorde vi en avsevärd höjning i finansieringsfullmakterna för Business Finland och Finlands Akademi. Även på denna punkt har utvecklingen äntligen vänt uppåt.

Ärade talman

Olli Kärkkäinen och Jussi Tervola undersökte i våras hur finanspolitiken har påverkat inkomstskillnaderna och sysselsättningen 2015–2018. Också av denna undersökning kan dras den slutsatsen att regeringens riktlinjer i fråga om sysselsättningen har burit frukt. Inkomstskillnaderna har inte ökat då man även beaktar sysselsättningen.

I denna budget har vi kunnat fatta beslut som bidrar till social rättvisa. Skattelättnaderna gäller i huvudsak låg- och medelinkomsttagare och pensionärer. Vi höjer garantipensionerna för pensionärer med de lägsta inkomsterna. De lägsta dagpenningarna, såsom sjukdagpenningen och föräldradagpenningen, höjs med cirka 80 euro per månad. Också jordbrukskrisen till följd av torkan kunde avhjälpas.

I egenskap av statsminister överlämnar jag med tillfredsställelse den sista budgeten för denna valperiod. Situationen i Finland är med många mått mätt bättre än i början av valperioden. Människor har fått arbete, den ekonomiska tillväxten är snabb i europeisk jämförelse och finansieringen av välfärdssamhället ligger på en sundare grund. Det förlorade årtiondet är över.

 
Tillbaka till toppen