Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Brokig proposition till naturvårdslag

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.12.2021 12.48 | Publicerad på svenska 18.2.2022 kl. 11.03
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett utlåtande om förslaget till naturvårdslag till miljöministeriet. Propositionen har beretts omsorgsfullt och man har satt sig in i detaljerna, men helheten är brokig.

Rådet anser det vara positivt att naturvårdslagen har beretts exceptionellt omsorgsfullt. Behovet av lagändring har motiverats tydligt och nuläget för den biologiska mångfalden har behandlats mångsidigt.

Rådet fäster uppmärksamhet vid att det i propositionen ingår mycket detaljerad information, men läsaren får inte en tillräckligt klar uppfattning om de viktigaste ändringarna och konsekvenserna. 

Naturvårdslagens konkreta konsekvenser för den biologiska mångfalden förblir delvis oklara. I propositionen bör preciseras på vilket sätt förslaget uppskattas inverka till exempel på livskraften hos olika naturtyper och organismer i minsta fall eller som mest.

I förslaget till naturvårdslag har man identifierat olika konsekvenser för företag och markägare, men helheten är brokig och omfattningen av konsekvenserna bör klarläggas. Exempelvis konsekvenserna för skogssektorn och skogsägarna bör preciseras. Rådet rekommenderar att typiska konsekvenser konkretiseras genom exempel.  

Av propositionsutkastet framgår inte tydligt hur många nya områden som kommer att inrättas och var de huvudsakligen kommer att ligga. Också de grundläggande uppgifterna om de nuvarande skyddsområdena är mycket begränsade. Propositionen bör förtydligas till denna del. 

Utlåtandet från rådet för bedömning av lagstiftningen hänför sig till utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag (miljöministeriets projekt YM012:00/2020).

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att regeringens propositionsutkast till viss del följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionsutkastet korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.   

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417 och Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen tfn 0295 160 202.
 

 
Tillbaka till toppen