Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: I propositionsutkastet till föräldraskapslag förblir konsekvenserna för barn oklara

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.9.2021 12.43 | Publicerad på svenska 15.9.2021 kl. 16.14
Nyhet

Syftet med propositionsutkastet är en teknisk sammanslagning av moderskapslagen och faderskapslagen till en föräldraskapslag. I propositionsutkastet föreslås att de justeringar som visat sig vara behövliga vid tillämpningen av lagarna samtidigt görs. I propositionsutkastet föreslås det att lagen om assisterad befruktning ändras och dessutom föreslås andra nödvändiga lagändringar.

I samband med konsekvensbedömningarna i propositionsutkastet konstateras att målen för den föreslagna regleringen är att främja barns rättigheter, jämställdhet och likabehandling, stödja olika familjeformer samt underlätta myndigheternas verksamhet. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det förblir oklart vad syftet med propositionsutkastet är. Konsekvensbedömningen hjälper beslutsfattaren att upptäcka om målen och metoderna för och konsekvenserna av den föreslagna regleringen är förenliga sinsemellan. Med tanke på konsekvensbedömningen är det väsentligt att målsättningen är tydlig.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det i avsnittet om nuläget koncentrerat ska beskrivas nuläget med avseende på dess betydelse för propositionsutkastet och föras fram vad som fungerar i det rådande läget och vilka problem eller missförhållanden som kräver ändringar. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser det vara viktigt att de ändringar och justeringar som föreslås och deras konsekvenser presenteras på ett sammanfattande sätt i propositionsutkastet.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att i propositionsutkastet behandlas på rubriknivå konsekvenserna för barn och jämställdhet mellan könen, likabehandling och informationshantering, men problemet är att behandlingen i stor utsträckning koncentreras till andra än konkreta och väsentliga konsekvenser. Propositionsutkastets avsnitt om konsekvensbedömning bör sammanfattas till det väsentliga. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det i propositionsutkastet inte tillräckligt detaljerat granskas konsekvenserna för barnens rättigheter och hur de bäst kan främjas.

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och lagar som har samband med den.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringsproposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Propositionsutkastet bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringspropositionen lämnas till riksdagen.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Annika Collin, specialsakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 046 923 1001

 
Tillbaka till toppen