Hoppa till innehåll

Statsministerns upplysning om gränssäkerheten

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.11.2023 17.08 | Publicerad på svenska 23.11.2023 kl. 17.39
Statsministerns upplysning

Statsminister Petteri Orpo gav riksdagen en upplysning om gränssäkerheten 23.11.2023.

Tal med reservation för ändringar.

Ärade talman

Vid Finlands östra gräns pågår en allvarlig störning i gränssäkerheten. Sedan början av augusti fram till i går kväll har 803 tredjelandsmedborgare som saknat visum eller uppehållstillstånd i Finland anlänt till Finland från Ryssland. Det rör sig om organiserad verksamhet och frågan berör därmed den nationella säkerheten. Under de senaste veckorna har fenomenet tilltagit och situationen har förvärrats.

Den svåra störningssituationen började i Sydöstra Finland. Statsrådet fattade beslut om temporär stängning av gränsövergångsställena och koncentrering av ansökan om internationellt skydd till två ställen under tre månader från och med den 18 november 2023. I enlighet med beslutet stängdes vid östgränsen gränsövergångsställena i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala och ansökan om internationellt skydd koncentrerades till gränsövergångsställena i Vartius och Salla. Statsrådets beslut om att stänga gränsövergångsställen i enlighet med gränsbevakningslagen har medfört att situationen vid gränsövergångsställena i Sydöstra Finland och Norra Karelen är under kontroll.

Tyvärr stoppade dessa åtgärder dock inte fenomenet vid vår östra gräns. Tvärtom finns det allt fler tecken på att läget håller på att förvärras. De ryska myndigheterna har inte ingripit i verksamheten, utan snarare bidragit till den.

Människor har transporterats mot de nordligare gränsövergångsställena vid östgränsen. Under den gångna veckan har situationen varit svårast i Kajanaland och Lappland. Denna vecka har 238 personer anlänt till Vartius och Salla, vilket är mycket exceptionellt.

På måndagen besökte jag själv gränsstationen i Vartius i Kuhmo. Jag ville bilda mig en uppfattning om situationen vid östgränsen och myndigheternas verksamhet på ort och ställe. Gränsbevakningsväsendets, Försvarsmaktens, Tullens och polisens personal är kompetent och arbetar på ett professionellt, lugnt och förtroendeingivande sätt. Myndigheternas arbete, liksom det goda samarbetet mellan myndigheterna, förtjänar beröm.

Regeringens uppgift är att ge myndigheterna de verktyg som behövs i respektive situation och stöd för att använda dem. Gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter har god beredskap att verkställa dessa beslut.

I går, den 22 november 2023, fattade statsrådet beslut om att stänga också gränsstationerna i Kuusamo, Vartius och Salla. Beslutet träder i kraft natten mot fredagen och gäller till och med den 23 december.

Vi bevakar fortfarande aktivt läget och fattar vid behov ytterligare beslut.

Vi gör så som Finland alltid har gjort: vi främjar framför allt Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd. Våra åtgärder är inte riktade mot någon, utan syftar till att stärka vår territoriella integritet.

Ärade talman

Regeringen prioriterar finländarnas säkerhet, den allmänna ordningen och den nationella säkerheten. Finlands säkerhetspolitiska omgivning har förändrats avsevärt till följd av det olagliga anfallskrig som Ryssland inledde den 24 februari 2022.

Den instrumentaliserade inresa som nu pågår vid östgränsen och hanteringen av den bör betraktas mot denna referensram. Den nationella responsen ska vara tydlig och stark. Finland kan inte påverkas, Finland kan inte fås att vackla.

Ryssland har redan i flera år strävat efter att skapa splittring, rubba enigheten i Europa och försvaga den västliga alliansen samt den internationella, regelbaserade ordningen. Det som nu sker vid EU:s gräns är ännu en episod, ännu en akt i denna föreställning. 

Instrumentaliserad inresa är en typisk form av påverkan. Dess syfte kan vara att undergräva det finländska samhället genom att skapa osäkerhet och splittra samhället.

Samtidigt vill Ryssland påminna om att Finland som destinationsland för instrumentaliserad inresa är beroende av och sårbart för Rysslands åtgärder.

En mer allmän strävan är att försvaga västländernas stöd till Ukraina genom att rikta uppmärksamheten bort från Rysslands pågående krig i Ukraina.

Ärade talman

Då säkerhetsläget är spänt har de beslut som nu fattats och de åtgärder som ni kunnat se vid den östra gränsen utifrån en övergripande granskning bedömts vara motiverade och proportionella.

De beslut som fattats är nödvändiga och deras nödvändighet granskas kontinuerligt. Vid behov finns beredskap att upphäva besluten, om störningssituationen upphör och den allmänna ordningen och den nationella säkerheten kan tryggas.

Begränsningsbesluten påverkar vanliga människor och deras vardag. Också av den anledningen valde regeringen från första början så här kraftfulla åtgärder – vi måste få ett slut på detta fenomen.

Den högsta politiska ledningen, säkerhetsmyndigheterna och de aktörer som stöder dem följer oavbrutet situationen. Finland stöder sig på europeiska mekanismer. Finland har också hållit försvarets internationella partner medvetna om situationen. Budskapet och stödet från de internationella partnerna har varit starkt.

Vi har kommunicerat med Ryssland om situationen i den utsträckning det har varit möjligt, via diplomatiska kanaler och genom normala kontakter vid gränsen. Ryssland har orsakat situationen och kan också sätta stopp för den.

Finlands beslutsfattande i ärendet är öppet, myndigheterna informerar öppet och bland annat medierna har haft fritt tillträde till gränsövergångsställena.

Statsrådet och myndigheterna har också förberett sig på att situationen kan förvärras. Vid behov utnyttjar vi fullt ut de metoder som lagen tillåter. Samtidigt sörjer vi för rättssäkerheten och tar hand om särskilt utsatta personer.

På det sätt som avses i gränsbevakningslagen ser vi också till att det är möjligt att söka internationellt skydd i Finland.

Ärade talman

Utan nationell säkerhet och åtgärder för att upprätthålla den har vi inte möjlighet att garantera de mänskliga rättigheterna.

Det är viktigt att vi diskuterar situationen och besluten ur alla synvinklar. Men vi får inte hamna i en situation där den nationella säkerheten och de mänskliga rättigheterna till följd av yttre påtryckningar och psykologisk påverkan på ett svartvitt sätt ses som varandras motpoler och debatten leder till djupa interna motsättningar. Detta skulle gagna endast Ryssland, inte de människor som kommer till gränsen och inte oss finländare och människor som bor i Finland.

Rysslands narrativ lyder att stängningen av gränsen är ”antirysk politik” vars avsikt är att försvåra vardagen för människor som lever sina liv i både Finland och Ryssland.

Det handlar det inte om. Målet med varje beslut är att situationen vid gränsen ska återgå till det normala så snart som möjligt. Detta ligger också i Rysslands intresse.

Finland har varit berett på att vi som medlem i Nato kan utsättas för illvilja av olika slag, så överraskade är vi inte. Vi har uthållighet också för den eventualiteten att situationen kan bli långvarig.

I denna fråga, som är viktig med tanke på den nationella säkerheten, har vi också en enhetlig riksdag. Jag tackar oppositionspartierna för det stöd ni har gett regeringens beslut och våra myndigheter.

Därför vill jag ännu upprepa: Finland kan inte påverkas, Finland kan inte fås att vackla.