Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
En modell med ett enda serviceställe för behandling av miljötillstånd har bedömts

Valtioneuvoston viestintäosasto
4.12.2017 14.06
Pressmeddelande 568/2017

Finlands miljöcentral har tillsammans med Östra Finlands universitet bedömt konsekvenserna av den lagstiftning om samordnande av miljöförfaranden som baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Vid miljöministeriet bereds lagstiftning som ska ge möjlighet att tidsmässigt samordna och slå ihop behandlingsfaserna för sådana ansökningar om tillstånd som är anhängiga samtidigt hos olika tillståndsmyndigheter. Enligt utredningen innebär detta både ekonomiska fördelar och tidsinbesparingar för företag. Miljöns tillstånd och medborgarnas möjligheter att delta verkar inte heller försämras i märkbar utsträckning.

I lagstiftningen anges den myndighet som ska samordna de olika kompletterings- och samrådsfaserna kring tillståndsansökningarna, liksom även delgivningen av tillståndsbesluten. Det ska också utfärdas bestämmelser om en sammanslagning av samråden i anslutning till förfarandet för miljökonsekvensbedömning och tillståndsförfarandet.

Målet med projektet var att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser, konsekvenser för myndigheterna och miljökonsekvenser den lagstiftning som bereds har, och i synnerhet vilka konsekvenser den har med tanke på att medborgarnas möjligheter att delta ska bevaras. En utgångspunkt för bedömningen har varit att en verksamhetsmodell med ett enda elektroniskt serviceställe ska införas vid ansökan om och behandling av tillstånd och att en ny riksomfattande statlig tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas i anslutning till landskapsreformen.

De ekonomiska nettofördelar som samordningen av tillståndsförfarandena innebär för företag beräknas under en granskningsperiod på 10 år (2020–2029) kunna uppgå till sammanlagt ca 201 miljoner euro. Denna fördel kan bli verklighet om samordningen av tillståndsförfarandena kan försnabba behandlingen av tillstånden med sammanlagt 20 %. Konsekvenserna fördelar sig på nyttan av minskade administrativa kostnader för företag (3,6 miljoner euro), nyttan av att företagsinvesteringar påskyndas (199 miljoner euro) och ökade administrativa kostnader i de offentliga finanserna (-2,1 miljoner euro).

Samordningen beräknas inte ha några betydande miljökonsekvenser. Konsekvenserna när det gäller medborgarnas möjligheter att delta är sannolikt både positiva och negativa. Att man informerar om och ordnar samråd för flera olika tillståndsansökningar samtidigt ger en klarare helhet, men samtidigt blir tillståndsmaterialet allt mer omfattande.

När det gäller samordningen av förfarandet för miljökonsekvensbedömning och tillståndsförfarandet har flera alternativa modeller bedömts i projektet.  Alternativen skiljer sig från varandra bl.a. när det gäller hur ofta ett samråd om en miljökonsekvensbeskrivning kan slås samman med ett samråd kring tillståndsförfarandet. Ett kombinerat samråd kan leda till att förfarandena förkortas med högst 2–3 månader. Ju bredare bestämmelsernas tillämpningsområde är, desto mer omfattande är inverkan på medborgarnas faktiska möjligheter att delta. Ett bredare tillämpningsområde försvagar sannolikt den roll förfarandet för miljökonsekvensbedömning har som styrmedel inom miljöpolitiken.

När man fått erfarenheter av samordningen av tillståndsförfarandet är det motiverat att fortsätta med en mer långtgående sammanslagning av tillståndsförfaranden och tillhörande lagstiftning. Även sammanslagningar under besvärsskedet kunde ge ytterligare fördelar. Vid sammanslagningen av förfarandena bör det dock säkerställas att medborgarnas faktiska möjligheter att delta bevaras. För att dessa möjligheter ska kunna säkerställas kan det bli nödvändigt att förlänga samrådsperioderna kring förfarandena.

Publikationen Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi (Konsekvensbedömning i anslutning till lagstiftningsprojektet om ett enda serviceställe för miljötillståndsärenden) utarbetades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2017.

Publikationen Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi (Konsekvensbedömning i anslutning till lagstiftningsprojektet om ett enda serviceställe för miljötillståndsärenden) 

Video

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Jorma Jantunen, utvecklingschef, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 217

Satu Sundberg, regeringsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 370

Tillbaka till toppen