Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Yhden luukun toimivuutta arvioitu ympäristölupien käsittelyssä

Valtioneuvoston viestintäosasto
4.12.2017 14.06
Tiedote 568/2017

Suomen ympäristökeskus on yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa arvioinut pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan perustuvan ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittamista koskevan lainsäädännön vaikutuksia. Ympäristöministeriössä valmistellaan lainsäädäntöä, jolla yhden luukun toimintamallia hyödyntämällä eri lupaviranomaisissa samanaikaisesti vireillä olevien lupien käsittelyvaiheita voitaisiin ajallisesti yhteensovittaa ja yhdistää. Selvityksen mukaan yrityksille tästä koituisi sekä taloudellista hyötyä että ajallista säästöä. Myöskään ympäristön tila tai kansalaisten osallistumismahdollisuudet eivät näyttäisi merkittävästi heikkenevän.

Lainsäädännössä määriteltäisiin viranomainen, joka sovittaisi yhteen lupahakemusten täydennys- ja kuulemisvaiheita sekä lupapäätösten tiedoksiantoa. Lisäksi säädettäisiin hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ja lupamenettelyn kuulemisvaiheiden yhdistämisestä.

Hankkeen tavoitteena oli arvioida valmisteilla olevan lainsäädännön taloudellisia vaikutuksia, viranomaisvaikutuksia, ympäristövaikutuksia sekä erityisesti vaikutuksia kansalaisten osallistumismahdollisuuksien säilymiseen. Arvioinnin lähtökohtana on ollut sähköisen yhden luukun toimintamallin käyttöönotto lupien hakemisessa ja käsittelyssä sekä maakuntauudistukseen liittyvän uuden valtakunnallisen valtion lupa- ja valvontavirasto perustaminen.

Lupamenettelyjen yhteensovittamisesta yrityksille aiheutuvan taloudellisten nettohyötyjen arvioidaan voivan 10 vuoden tarkastelujaksolla, vuosina 2020–2029, olla yhteensä noin 201 miljoonaa euroa. Tämä hyöty on saavutettavissa, jos lupamenettelyiden yhteensovittamisen oletetaan nopeuttavan lupien käsittelyaikoja yhteensä 20 %.  Vaikutus jakautuu yritysten hallinnollisten kustannusten vähentymisestä koituviin hyötyihin (3,6 miljoonaa euroa), yritysten investointien nopeutumisesta koituviin hyötyihin (199 miljoonaa euroa) sekä lisääntyneisiin julkisen talouden hallinnollisiin kustannuksiin (- 2,1 miljoonaa euroa).

Yhteensovittamisesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Vaikutukset kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ovat todennäköisesti osin myönteisiä ja osin kielteisiä. Eri lupahakemusten yhtäaikainen tiedottaminen ja kuuleminen muodostavat selkeämmän kokonaisuuden, mutta samalla tutustuttava lupa-aineisto laajenee.

YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamisen osalta hankkeessa on arvioitu vaihtoehtoisia malleja.  Vaihtoehdot eroavat toisistaan sen suhteen, kuinka usein ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuuleminen voitaisiin yhdistää lupamenettelyn kuulemisvaiheeseen. Kuulemisen yhdistämisellä voidaan menettelyjä lyhentää enimmillään 2-3 kuukautta. Mitä laajempi sääntelyn soveltamisala on, sitä laajemmin sillä olisi vaikutusta kansalaisten tosiasiallisiin osallistumismahdollisuuksiin. Laajempi soveltamisala heikentäisi todennäköisesti myös YVA-menettelyn roolia ympäristöpolitiikan ohjauskeinona.

Lupamenettelyn yhteensovittamisesta saatavien kokemusten jälkeen olisi hyvä jatkaa lupamenettelyjen ja niitä koskevan lainsäädännön pidemmälle menevää yhdentämistä. Myös muutoksenhakuvaiheen yhdentäminen toisi todennäköisesti lisähyötyjä. Menettelyjen yhdentämisessä on kuitenkin huolehdittava, että kansalaisten tosiasialliset osallistumismahdollisuudet säilyvät. Tämän varmistamiseksi menettelyihin liittyviä kuulemisaikoja voi olla tarpeen pidentää.

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi –julkaisu toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi –julkaisu

Video

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 217

Hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö, p. 0295 250 370

Tillbaka till toppen