Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finansministrarna behandlar EU:s investeringsprogram och läget i Grekland

Finansministeriet 5.12.2014 14.40
Pressmeddelande -

Behandlingen av Europeiska investeringsprogrammet fortsätter tisdagen den 9 december då EU:s finansministrars Ekofinråd sammanträder i Bryssel. Eurogruppen behandlar på måndagen bl.a. läget i Grekland. Finansminister Antti Rinne representerar Finland vid mötena. 

EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken ska rapportera åt Ekofinrådet om beredningen av Europeiska investeringsprogrammet. Kommissionen föreslår åtminstone 315 miljarder euro i tilläggsinvesteringar för de tre följande åren. Tilläggsinvesteringarna avses svara mot behov inom den reella ekonomin. Samtidigt ska regleringens förutsägbarhet förbättras och investeringshinder undanröjas.

Det är enligt Finland viktigt att kommissionen försöker främja tillväxt genom investeringar.

EU-ländernas statschefer ska besluta om investeringsprogrammet vid Europeiska rådet, dvs. toppmötet den 18-19 december.

Finlands förslag till investeringsprogrammet (pressmeddelande 14.11.)

Planeringsterminen inleds

Ministrarna ska utväxla åsikter om kommissionens årliga tillväxtutredning. Kommissionen ämnar fortsätta med sin tillväxt- och sysselsättningsstrategi i syfte att påskynda investeringar, åstadkomma strukturella reformer och fortsätta med stabiliseringen av den offentliga ekonomin. 

Finland instämmer i kommissionens uppfattning om problemet med långsam tillväxt och nödvändigheten av strukturella reformer.

Tillväxtutredningen inleder EU-planeringsterminen som utgör koordineringsperioden för ekonomi- och finanspolitiken. Perioden fokuserar på början av året då medlemsländerna anpassar sin budget- och finanspolitik till gemensamma mål och regler.

EU-kommissionens årliga varningssystemsberättelse, som har ett samband med makroekonomiska obalanser tas också upp vid mötet. Det är fråga om ett verktyg med vars hjälp man kan observera och åtgärda riskfyllda ekonomiska utvecklingstrender. Innehållet i berättelsen avviker inte på något betydande sätt från kommissionens tidigare rapporter.

Ministrarna utväxlar åsikter om frågan. Rådet ska utarbeta slutledningar om ärendet i början av nästa år, och kommissionen ger ut djupgående landspecifika utredningar senare under våren.

Kommissionen har utvärderat de så kallade sixpack- och twopack-lagstiftningspaketen, med vilkas hjälp medlemsländernas ekonomi- och budgetpolitik koordineras. Kommissionen informerar ministrarna om innehållet i utvärderingen, varefter rådet och EU-parlamentet inleder en noggrannare behandling av frågan.

Europeiska planeringsterminen (rådets webbplats)

Skattekringgående bekämpas

Rådet har som mål att uppnå politisk enighet om ändring av moder- och dotterbolagsdirektivet. Moderbolag behöver enligt direktivet inte betala skatt på utdelning från dotterbolag. Finland understöder fogandet av skattekringgåendebestämmelser till direktivet och driver snabb framskridning i ärendet.

Ministrarna ges en lägesöversikt över finanstransaktionsskatten. Elva EU-länder tänker ta i bruk skatten som skulle gälla bl.a. försäljning och uppköp av aktier och masskuldebrev. Finland deltar inte i detta samarbete.

Enighet eftersträvas i fråga om garantiavgifter

Bankunionen kommer att tas upp då ministrarna behandlar grunderna för utökningen av EU:s gemensamma krishanteringsfond. Bankerna betalar in stabilitetsavgifter till fonden, vars medel i senare lägen kan användas till att avhjälpa bankkriser. Rådet förväntas nå politisk enighet om fastställandet av avgifterna.

Det är enligt Finland viktigt att den tidigare överenskomna övergångsperioden för användningen av den gemensamma fonden tas i beaktande även vid fastställandet av avgifterna.

Ekofinrådet ska dessutom behandla Europa 2020-strategin och Europeiska revisionsrättens årsberättelse.

Diskussion om Grekland fortsätter

Euroländernas finansministrar fortsätter med behandlingen av läget i Grekland. Greklands finansieringsstödsprogram löper ut i årsskiftet och ministrarna ska diskutera eventuella fortsatta åtgärder. Den femte mellanutvärderingen av finansieringsstödprogrammet ska också diskuteras.

Eurogruppen behandlar dessutom kommissionens uppskattningar om euroländernas preliminära budgetplaner. Kommissionens uppskattning är att Finland i det stora hela iakttar stabilitets- och tillväxtpakten. 

Uppskattning av de preliminära budgetplanerna (kommissionens webbplats, på finska)

Förfrågningar:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30049
Pekka Morén, finansråd, (programländerna), tfn 02955 30290

[email protected]

Antti Rinne
Tillbaka till toppen