Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan lainsäädännön jatkovalmistelulle laaja kannatus

finansministeriet
Julkaisuajankohta 24.11.2014 9.43
Tiedote -

VM:n arviomuistio joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan erillislainsäädännön tarpeesta oli 24.6.–5.9.2014 laajalla lausuntokierroksella. Lausunnoissa kannatettiin joukkolainanhaltijoiden edustajien toimintaedellytyksiin liittyvän lainsäädännön tarkentamista.

Kansainvälisillä joukkolainamarkkinoilla käytetään yleisesti edustajaa, joka toimii toimeksiantonsa mukaisesti kaikkien joukkolainanhaltijoiden intressissä. Toimivasta edustajamallista hyötyvät lähtökohtaisesti kaikki joukkolainamarkkinoilla toimivat osapuolet.

Toimiva ja ennakoitava edustajamalli

* vähentää transaktiokustannuksia,
* parantaa joukkolainanhaltijoiden tiedonsaantia liikkeeseenlaskijasta ja sijoituksensa tilasta,
* tehostaa liikkeeseenlaskijan ja joukkolainanhaltijoiden välistä yhteydenpitoa sekä
* nopeuttaa keskeisten päätösten tekemistä liikkeeseenlaskijan mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Useissa lausunnoissa katsottiin, että Suomen nykyisessä lainsäädännössä on oikeudellisia epäselvyyksiä sekä edustajan toimintakelpoisuuden ja -edellytysten kannalta liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyys- ja muissa ongelmatilanteissa että edustussuhteen pysyvyyden näkökulmasta. Lainsäädännön puutteiden katsottiin aiheuttavan epävarmuutta markkinatoimijoille ja haittaavan siten kotimaisten joukkolainamarkkinoiden kehitystä.

Hyötyjä erityisesti pk-yrityksille

Hallitus päätti maaliskuussa 2014 aloittaa lainsäädäntövalmistelun joukkolainoja koskevasta niin sanotusta edustajamallista osana rakennepoliittista ohjelmaa. Taustalla oli näkemys, jonka mukaan edustajan nykyistä selkeämpi oikeudellinen asema Suomessa tukisi suomalaista joukkolaina- eli joukkovelkakirjamarkkinaa ja suomalaisten yritysten varainhankintaa. Tällöin Suomessa liikkeeseen laskettavaan ja suomalaisen liikkeeseenlaskijan joukkolainaan sovellettavaksi laiksi valittaisiin todennäköisesti nykyistä useammin Suomen laki.

Selkeämpi lainsäädäntö edistäisi osaltaan joukkolainojen liikkeeseenlaskuja ja niihin liittyvää toimeliaisuutta Suomessa ja hyödyttäisi sitä kautta koko rahoitusalaa. Sijoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen hyödyttäisi liikkeeseenlaskijoita, erityisesti suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä sijoittajia. Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituskanavien monipuolistuminen tukisi niiden kasvua ja uusien kotimaisten työpaikkojen syntymistä.

Valtiovarainministeri Rinne on tyytyväinen joukkolainamarkkinoiden kehittämiseen tähtäävän hankkeen saamasta tuesta. ”On tärkeää, että nykyisessä taloustilanteessa pyritään vahvistamaan kotimaisten rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja houkuttelemaan Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin myös ulkomaisia sijoituksia. Joukkolainamarkkinoiden lainsäädännön selkeyttäminen on yksi keino suomalaisten rahoitusmarkkinoiden houkuttelevuuden ja toiminnan ennakoitavuuden lisäämiseksi”, ministeri Rinne toteaa.

Ratkaisuksi ehdotettu suppeaa puitelakia

Lausuntoyhteenvedon perusteella kotimaista joukkolainamarkkinaa voitaisiin kehittää säätämällä edustajamallia koskeva suppea puitelaki, jolla ei kuitenkaan puututtaisi markkinatoimijoiden sopimusvapauden piirissä vallitsevan käytännön mukaan järjestettäviin asioihin.

”Tavoitteena on pitää sääntely hallinnollisesti kevyenä ja puuttua mahdollisimman vähän nykyisiin toimiviin markkinarakenteisiin. Hankkeen yhteydessä havaitut nykyiset oikeusvarmuutta ja sijoittajansuojaa haittaavat epäkohdat on kuitenkin tärkeä saada poistetuksi”, ministeri Rinne arvioi.

”Oikeustilan selkeyttämisellä voidaan osaltaan edistää pienten ja keskisuurten yritysten käytössä olevien rahoituskanavien monipuolistumista, parantaa niiden rahoitusasemaa ja tätä kautta mahdollisuuksia tehdä tarvittavia investointeja ja hakea kasvua”, Antti Rinne toteaa.

Valmistelu jatkuu vuoden 2015 aikana

Hanke kuuluu sekä valtiovarainministeriön että oikeusministeriön toimialaan. Ministeriöt jatkavat hankkeen valmistelua yhteistyössä.

Hankkeen jatkovalmistelun organisoinnista ja aikataulusta päätetään lähiviikkoina.

* Hanke valtioneuvoston hankerekisterissä

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Aki Kallio, puhelin: 02955 30477 ja sähköposti: [email protected]

 

 
Tillbaka till toppen