Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Hörande om lägesrapporten om förnyandet av personbeteckningen

Finansministeriet 21.12.2018 14.25
Nyhet

Arbetsgruppen som utrett förnyandet av personbeteckningen utgav den 21 december en lägesrapport med en beskrivning av nuläget med identifieringen av personer samt de regleringslösningar som tillämpas i vissa länder. Finansministeriet ber samarbetsparterna lämna in sina åsikter om frågorna som lagts fram i lägesrapporten, samt om andra relaterade frågor till stöd för arbetsgruppens fortsatta arbete. Svarstiden löper ut 2019-02-08.

Lägesrapporten beskriver nuläget och överväger alternativ

Ledningsgruppen för arbetsgruppen som utrett förnyandet av personbeteckningen har sammanfattat lägesrapporten på basis av det hittills utförda arbetet. Syftet har varit att skapa en uppfattning om det aktuella läget med identifiering av personer och eventuella problem.

Lägesrapporten presenterar även på en allmän plan eventuella lösningsmodeller som kan utnyttjas om underlag för fortsatt diskussion och arbete. Arbetsgruppen har utarbetat tre alternativa modeller beroende på hur omfattande förändringar som kan genomföras.

  1. Den så kallade minimimodellen är en modell där man gör så små förändringar som möjligt till de nuvarande förfaringarna och den nuvarande personbeteckningen.
  2. Den andra alternativa modellen är en så kallad centraliserad modell. Denna modell innebär större förändringar i informationshanteringen, beteckningen och förfaringarna, men ändringarna gäller fortfarande själva beteckningen, och ett antal grundläggande personuppgifter.
  3. Den tredje, så kallade decentraliserade modellen utgår från tanken att en person har flera identitetsrymder där man kan tillämpa olika slags identifieringar, såsom till exempel ett nummer för en som lär sig eller ett skattenummer och tillhörande uppgifter. Dessa identitetsrymder kan sedan genom en myndighets eller personens eget beslut kopplas till varandra.

Noggrannare konsekvensutvärderingar kan göras först efter att man valt de modeller som ska utgöra utgångsläget för det fortsatta arbetet.

Hörandet möjliggör ett mera omfattande informationsunderlag

Avsikten är att man på basis av lägesrapporten fastslår riktlinjerna för det fortsatta arbetet och identifierar frågor som bör utredas noggrannare. Ledningsgruppen har inte ännu i detta skede som mål att lägga fram några färdiga förslag om reformen. Det behövs ytterligare diskussion, noggrannare bedömning av frågor och konsekvenser i anslutning till verksamhetsmodellen samt samråd med olika parter.

Det är, eftersom arbetet ännu pågår, ändamålsenligt att höra olika aktörers och samarbetsparters åsikter om utredningen i större omfattning. Den fortsatta utredningens prioriteringar och omfattning bedöms på basis av responsen och den erhållna informationen. Målet med hörandet är också att få nya åsikter och aspekter till stöd för det fortsatta arbetet.

Hörande i Lausuntopalvelu.fi

Lägesrapporten har publicerats på Lausuntopalvelu.fi. Finansministeriet ber att svaren lämnas in senast den 8 februari 2019. Hörandet är öppet för alla och kräver inte att man mottagit någon skild begäran om utlåtande.

Finansministeriet tillsatte den 21 augusti 2017 arbetsgrupp som ska utreda revideringen av finländska personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.9.2017 - 31.12.2019. Utredningen är aktuell eftersom den nuvarande personbeteckningens struktur, sättet hur den skapas och användningen av den anses inte längre motsvara samhällets behov på längre sikt. Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram en ny nationell lösning för identifieringen av personer. Detta inkluderar ett förslag till en nationell modell för identifiering av personer i Finland samt en beskrivning av myndigheternas roll vid hanteringen av grundläggande personuppgifter.

Ytterligare upplysningar

Kimmo Mäkinen, specialsakkunnig, tfn +358 29 553 0930, kimmo.makinen(at)vm.fi; Maarit Huotari, lagstiftningsråd, tfn +358 29 553 0491, maarit.huotari(at)vm.fi.

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT
Tillbaka till toppen