Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Begäran om utlåtande
Finansministeriet begär utlåtanden om statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av verksamheten, reform av social- och hälsovården och reform av räddningsväsendet.

FinansministerietInrikesministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
16.10.2019 14.54
Pressmeddelande

Finansministeriet skickade utkastet till statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av verksamheten, reform av social- och hälsovården och reform av räddningsväsendet på remiss den 16 oktober.

Förordningsutkastet har ett samband med effektiviseringsåtgärderna för den offentliga förvaltningen som ingår i statsminister Antti Rinnes regeringsprogram samt den nyligen inledda reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Statsbudgeten för 2019 inkluderar ett treårigt reservationsanslag för detta ändamål. Anslaget kan användas bland annat för betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för effektivisering av verksamheten och för projekt som stöder reformen av social- och hälsovården och av räddningstjänsten.

Understöd beviljas de aktörer som för närvarande ansvarar för ordnandet av tjänsterna, dvs. kommunerna och samkommunerna. Det är inte fråga om genomförandet av den kommande social- och hälsovårdsreformen, utan om frivilligt regionalt stödjande av samarbete och gemensam beredning utifrån gällande lagstiftning.

Beviljandet av statsunderstöd ska begränsas till projekt som är gemensamma för flera kommuner och som bland annat hänför sig till utvecklandet och förenhetligandet av verksamhetsmodellerna för och styrningen av ordnandet och produktionen av service, utredningar och planer som gäller servicenätet, förenhetligandet av informations- och kommunikationstekniska lösningar eller beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen.

Understödet beviljas av social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet eller finansministeriet, var och en för de ansökningar som tillhör det egna förvaltningsområdet. Statsunderstöd söks hos det ministerium som är statsbidragsmyndighet på det sätt och vid den tidpunkt som ministeriet separat meddelat.

Avsikten är att ansökan om statsunderstöd i anslutning till en regional reform av social- och hälsovården ska inledas så snart som möjligt efter det att statsrådets förordning har utfärdats.

Remisstiden går ut den 27 november. Begäran om utlåtande och utkastet till regeringspropositionen finns att läsa på webbplatsen utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Ville-Veikko Ahonen, finansråd, enhetschef, tfn 0295 530 066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
Pasi Pohjola, avdelningschef (tf), tfn 0295 163 585, pasi.pohjola(at)stm.fi (speciellt statsunderstöd för social- och hälsovård)
Taito Vainio, direktör, styrningsenheten, enhetschef, tfn 0295 488 423, taito.vainio(at)intermin.fi (speciellt reformeringen av räddningsväsendet)

Förvaltningspolitiken Kommunärenden
Tillbaka till toppen