Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

LAPE-akademier ska utbilda kommunernas och landskapens ledning nästa år

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet 12.11.2018 14.10 | Publicerad på svenska 20.12.2018 kl. 13.54
Nyhet

Den utbildning för ledningen som inleds nästa år är en fortsättning på det utvecklingsarbete som utförts på olika håll i landet inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE-programmet). Utbildningen, som kallas LAPE-akademin, är avsedd att vara en gemensam lärandeprocess för social- och hälsovårdsväsendet, bildningsväsendet och kommunernas och landskapens ledning.

Den genomförs i alla 18 landskap. Även ledningen för idéburna organisationer och församlingar bjuds in.

Målet med LAPE-akademierna är att hos de olika aktörerna skapa gemensamma strategiska avsikter för att främja barns och ungas välbefinnande. Samtidigt skapas också sådana s.k. kontaktytestrukturer mellan kommunerna och de framtida landskapen som är nödvändiga för att tjänsterna ska bli barn- och familjecentrerade. Vid utbildningen förankras det utvecklingsarbete som utförts i landskapen inom LAPE-programmet under de två senaste åren. 

Landskapsreformen innebär att ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna för barn och unga överförs från kommunerna till landskapen. Barnen och ungdomarna lever dock sin vardag i hemmet, i småbarnspedagogiken och i skolan i hemkommunen. Genom LAPE-akademierna vill man ge ledningen för social- och hälsovårdsväsendet och bildningsväsendet starkare kunskaper i fråga om den verksamhet som ska genomföras i kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen. Det innebär att förbinda sig till gemensamma mål samt förmåga att samordna kommunernas och landskapens strategier, planer och tjänster som gäller barn, unga och familjer även i den nya verksamhetsomgivningen.

”Utan strategiska avsikter som överskrider olika förvaltningsgränser är det omöjligt att få till stånd sådana tjänster för barn, unga och familjer som är kundcentrerade och kostnadsnyttoeffektiva. De nuvarande fragmenterade tjänsterna för barn, unga och familjer borde sammanföras även oberoende av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Nuläget är inte bra varken för kunderna eller för skattebetalarna”, påminner projektledaren Maria Kaisa Aula vid social- och hälsovårdsministeriet. 

LAPE-akademiernas utbildning ordnas som flerformsstudier i varje landskap. LAPE-förändringsagenterna i landskapen har huvudansvaret för samordningen av utbildningarna i sitt eget område. I samarbetet deltar fem regionala kommunagenter för bildningsväsendet, som inleder sitt arbete vid årsskiftet, samt Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd. 

Lärandeprocessen och sättet att genomföra utbildningarna skiljer sig från landskap till landskap, men de leds från riksnivå. En del av innehållet i utbildningarna produceras på riksnivå och en del på landskapsnivå.

Mer information om utbildningen publiceras senast i början av 2019.

Ytterligare information 

Maria Kaisa Aula, projektledare, mariakaisa.aula(@)stm.fi, tfn 0295 163 658

LAPE LAPE alueuudistus-arkisto sote-uudistus spetsprojekt
Tillbaka till toppen