Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utredningen om vilken ställning statens skolhem har är klar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 13.46
Pressmeddelande 99/2022

I och med social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården från kommunerna till välfärdsområdena vid ingången av 2023. Avsikten var att som ett led i beredningsarbetet kartlägga vilken ställning statens skolhem har i reformen. Utredningen, som beställdes av social- och hälsovårdsministeriet, har nu offentliggjorts.

Den utredning som social- och hälsovårdsministeriet tillsatte hösten 2021 hade till uppgift att som ett led i reformen av social- och hälsovårdstjänsterna granska de statliga skolhemmens roll, administrativa placering, uppgift och centrala utvecklingsbehov. Som alternativ för placeringen utreddes om statens skolhem ska fortsätta lyda under Institutet för hälsa och välfärd eller om de eventuellt kan flyttas till de välfärdsområden som byggs upp i och med social- och hälsovårdsreformen eller till välfärdsområdenas samarbetsområden. I utredningen beaktades också verksamheten vid statens skolhemsskolor samt skolhemmens anknytning till de planerade kompetens- och stödcentren för barn, unga och familjer. Dessutom hade utredarna till uppgift att utreda behoven att utveckla verksamheten vid statens skolhem samt den lagstiftning som fastställer verksamheten och behoven att ändra denna lagstiftning.

För att stödja genomförandet av utredningsarbetet tillsattes en bakgrundsgrupp med bland annat personer som ansvarar för verksamheten och styrningen vid statens skolhem samt barnombudsmannen Elina Pekkarinen som sakkunnig. I utredningen hördes 51 experter på frågor som rör skolhem, barnskydd eller social- och hälsovårdsreformen. Utredningen gjordes 1.10.2021–22.2.2022.

Det föreslås att statens skolhem placeras i ett av de nya samarbetsområdena

Bakgrundsgruppen ansåg att utgångspunkten vid planeringen av framtiden för statens skolhem bör vara att deras riksomfattande specialuppgift, enhetlighet och egen förvaltning bevaras.

Ett centralt kriterium för placeringen av statens skolhem är att det byggs upp en servicehelhet för barn som behöver särskilt krävande stöd. Det är till fördel för barn som har många slags svårigheter att få service sömlöst genom ett enda servicesystem, vilket innebär att statens skolhem bör placeras i anslutning till övrigt barnskydd och övrig specialservice. Därför föreslås det i utredningen att statens skolhem ska bli riksomfattande specialservice som placeras i ett av de nya samarbetsområde.

Om man beslutar att göra en administrativ ändring i fråga om statens skolhem ska övergångsperioden vara några år, eftersom samarbetsområdena inleder sin verksamhet 2025 som det ser ut nu. I samband med ändringen bör man även fundera på skolhemmens institutionella namn.

Förslaget om att överföra statens skolhem till samarbetsområdena fortsätter beredas som bakgrund för nästa regeringsprogram. Det kommer att göras en separat utredning av frågor som rör skolhemmens finansiering och lokaler. 

Korrigering 8.4.2022 kl. 16:15: I motsats till vad som stod i den förra versionen, föreslås det att statens skolhem ska överföras till ett av de nya samarbetsområdena. I det första stycket under mellanrubriken stod det också felaktigt skolhemsskolor i stället för statens skolhem.

Mer information:

direktör för enheten för barn och unga, Anna Cantell-Forsbom, [email protected] (kan inte nås 4.4–11.4.2022)
professor i social arbete (emer.) Anneli Pohjola, tf. 040 5537498
konsultativ tjänsteman, Susanna Hoikkala, [email protected]
sakkunnig, Julia Rosberg, [email protected]

 
Tillbaka till toppen