Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

84 miljoner euro för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning i understöd för att jämna ut konsekvenserna av undantagsförhållandena på grund av coronaviruset

Undervisnings- och kulturministeriet 5.6.2020 14.56 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 16.07
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har 5.6.2020 öppnat en ansökan om statsunderstöd för att jämna ut konsekvenserna av undantagsförhållandena på grund av coronaviruset (COVID-19) för läsåret 2020 –2021. Understöden beviljas, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020.

Statsunderstödet är avsett för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och välbefinnande och för att utveckla en digital verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken samt för att jämna ut konsekvenserna av undantagsförhållandena coronaviruset föranlett.

Syftet med understödet är att säkerställa att den finländska grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken kan trygga förutsättningarna för alla barns lärande och välbefinnande efter undantagsförhållandena, i synnerhet för de barn som har det sämst ställt. Vårt mål är framför allt att se till att coronavåren vi har bakom oss inte lämnar efter sig några bestående spår hos våra elever ifråga om deras kunnande, konstaterar undervisningsminister Li Andersson.

När tillämpningsförordningen upphörde att gälla den 14 maj 2020 återgick de finländska skolorna till närundervisning. Under undantagsförhållanden har förutsättningarna för att stödja barns lärande, utveckling och välbefinnande varit mycket begränsade och situationen för redan utsatta barn kan ha försämrats. På grund av undantagsförhållanden kan det förekomma behov av stöd och stödundervisning också för sådana barn och elever som inte tidigare haft behov av stöd eller problem med skolgången.

Genom statsunderstödet säkerställs förutsättningarna för att stödja lärandet och utvecklingen hos barn och elever i svagare ställning, barn och unga som har ett främmande språk som modersmål, invandrarbakgrund eller som omfattas av särskilt och intensifierat stöd. Ett ytterligare mål är att stödja lärandet hos elever som inte deltagit i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållandena.

Specialunderstöd för att kompensera konsekvenserna av undantagsförhållandena coronaviruset (COVID-19) föranlett får användas för bl.a. följande åtgärder:

Inom småbarnspedagogiken för att effektivera stödinsatser och stöd (inkluderar undervisning med finska/svenska som andraspråk) till barn som utbildningsanordnaren för småbarnspedagogik bedömer har behov av stöd på grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar, för att utveckla den digitala verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken samt för att effektivera det multiprofessionella samarbetet och tjänsterna för att jämna ut konsekvenserna av undantagsförhållandena.

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan understödet användas för att ordna stödundervisning och specialundervisning på deltid samt annat stöd för de elever som utbildningsanordnaren bedömer ha brister i fråga om de mål för kunnandet som anges i grunderna för läroplanen, för elevhandledning och för att effektivera multiprofessionellt samarbete samt för att jämna ut verkningarna av undantagsförhållandena ifråga om såväl den generellt inritade som den individuellt inriktade skolhälsovården.

För läsåret 2020–2021 kan understöd sökas till ett belopp på sammanlagt 84 euro, varav högst 70 euro inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och högst 14 miljoner euro för småbarnspedagogiken.

Ansökningstiden börjar 5.6 2020 och går ut 25.6 2020.

Avsikten är att anslagen ska vara tillgängliga från och med den 1 augusti 2020.

Utlysning

Mer information:

Småbarnspedagogik

  • Undersvisningsrådet Kirsi Alila, puh. 0295 330 365
  • Undersvisningsrådet Tarja Kahiluoto, puh. 0295 330386
  • Projeksekreterare Aili Tervonen,  0295 330216

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning:

  • Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330032
  • Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn  0295 330216
Tillbaka till toppen