Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Begravningsväsendet blir avgiftsbelagt

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.12.2012 14.01
Nyhet

Ändringen i kyrkolagen 19.12. innebär att upplåtelse av gravplats och för tjänster i samband med gravsättningen blir avgiftsbelagda, också i de församlingar som hittills erbjudit tjänsterna gratis.

När avgifterna bestäms ska församlingens kostnader för tillhandahållandet av tjänsterna beaktas. Med ändringen vill man jämna ut skillnader mellan församlingarna i fråga om avgifter för tjänster i samband med gravsättning.

Frontveteraner och deras makar får även i fortsättningen gravplats och tjänster i anslutning till gravsättningen gratis av församlingen.

Kyrkofullmäktige beslutar även framöver om de avgifter som ska tas ut för en grav. Kyrkorådet besluter om avgifterna för tjänster i anslutning till gravsättningen.

I och med ändringen kommer uppskattningsvis hundra avgiftsfria gravplatser och tjänster i anslutning till gravsättningen, som nu är tillgängliga inom ramarna för församlingsekonomin, att försvinna. Målet är att man inte längre använder kyrkoskattemedel för begravningsväsendets utgifter, utan istället använder församlingarnas intäkter från samfundsskatten och begravningsväsendets avgifter.

Tillbaka till toppen