Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen:
Stora tilläggssatsningar på kunskap, utbildning och forskning i budgeten för nästa år

Undervisnings- och kulturministeriet 31.8.2017 13.45
Pressmeddelande

Tilläggssatsningar på kunskap och utbildning är att vänta under 2018. Regeringen har under budgetmanglingen den 31.8.fattat beslut om budgetpropositionens innehåll. Tilläggsfinansieringen som man kommit överens om under manglingen riktas till att stärka grundskolans jämlikhet, ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar, sänkta klientavgifter inom småbarnspedagogiken, till att motarbeta arbetslöshet bland ungdomar, till grundforskning samt till yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

-  Efter ekonomiskt svåra år ser budgeten för utbildning ljusare ut igen! Regeringen ökade finansieringen bl.a. för att stärka grundskolans jämlikhet, till forskning och till utvecklandet av småbarnspedagogiken. För att förebygga utslagning bland unga och för att möta företagens kompetensbehov ökar vi utbudet av yrkesutbildning samt möjligheterna till examensinriktad fortbildning, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Från och med den 1 januari 2018 sänks klientavgifterna inom småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. De sänkta avgifterna gäller små- och medelinkomsttagare och syskonrabatten för det andra barnet i familjen höjs med 50 procent. Den avgiftsfria småbarnspedagogiken utvidgas till att omfatta 6 700 nya familjer. Kommunerna kompenseras för minskningen av intäkterna. 5 miljoner euro riktas under 2018 till att öka antalet studieplatser vid universitetens barnträdgårdslärarutbildningar.

Regeringen kör under 2018-2019 tillsammans med villiga kommuner igång ett omfattande försök med avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet för femåringar. 5 miljoner euro i statsfinansiering används för försöket. 

Regeringen ökar finansieringen för att stärka grundskolans jämlikhet med 25 miljoner euro. Jämlikhetsfinansieringen, som riktas till grundskolor i utmanande områden, fördubblas. Det är en ökning på 15 miljoner. Regeringen riktar ny tilläggsfinansiering till skolor som av olika skäl löper risk för att hamna utanför utvecklingsverksamheten eller som har ytterst lite resurser för den. En tilläggsfinansiering på 10 miljoner riktas till undervisning samt till utbildning för skolornas och bildningsväsendets ledning. Dessutom förnyas den grundläggande lärarutbildningen och fortbildningen för lärare med hjälp av ett anslag på 23 miljoner euro som en del av spetsprojektet för kompetens och utbildning. En verksamhetsplan för utvecklingsbehoven inom grundskolans lagstiftning görs upp. Undervisningen inom naturvetenskaper och matematik stöds med 5 miljoner euro.

Regeringen möter behovet av kompetent arbetskraft samt den brytning som är på gång i arbetslivet. Inom yrkesutbildningen stöder man t.ex. uppbyggnaden av nya utbildnings- och arbetslivsvägar samt förebyggandet av avbrutna studier med en tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro. På så sätt stöder man verkställandet av yrkesutbildningsreformen, som träder i kraft den 1 januari 2018. Ett nytt beslut är att öka utbildningsutbudet med 1000 studieår för att minska ungdomsarbetslösheten och för att möta kompetensbehoven. Tilläggsplatserna riktas särskilt till arbetslösa unga och unga som löper risk att bli arbetslösa. Anslagen ökar med 9,4 miljoner euro.

Ett nytt anslag på 5 miljoner euro riktas till yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings och innovationsverksamhet. Universitetens FItech-nätverkssamarbete utökas med hjälp av ett tillägg på 2 miljoner euro. För att möta behovet av högutbildad arbetskraft i regioner där det sker en positiv strukturomvandling föreslås ett anslag på 6 miljoner euro.  Finlands Akademis anslagsfullmakt höjs med 25 miljoner euro. Kapaciteten för stordatahantering och högpresterande datasystem höjs med 12 miljoner euro.

Regeringen har beslutat att göra försöket med examensinriktad fortbildning för högutbildade permanent. Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice har ändrats temporärt så att det blir möjligt för en person som redan tidigare avlagt högskoleexamen att anskaffa studier som leder till en ny högskoleexamen i form av arbetskraftsutbildning. Syftet med försöket är att främja sysselsättningen och trygga tillgången på kompetent arbetskraft särskilt inom tillväxtbranscherna.  Studier som antagits till försöket bör inledas senast vid utgången av 2017 och bör slutföras senast vid utgången av 2019. Beredningen av att göra försöket permanent bereds i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Regeringen har förbundit sig att stöda förslaget av Östra Finlands universitet om att grunda kompetensklustret Suomen neurokeskus i Kuopio. Social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet stöder tillsammans det ett och ett halvt åriga pilotprojektet med 1,8 miljoner euro.  Man kan också rikta finansiering till projektet från arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, eftersom projektet stöder affärsverksamhet som gagnar social- och hälsovården och nya arbetsplatser i Finland.

Regeringen fattade också beslut om verkställandet av familjeledighetsreformen. Undervisnings- och kulturministeriet deltar i beredningen som ett ansvarsministerium.

- Familjeledighetsreformen stärker jämlikheten inom arbetslivet, sysselsättningen, deltagandet i den småbarnspedagogiska verksamheten samt smidigheten i barnfamiljernas vardag. Regeringen har som mål att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet och att höja antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken. Ett element i reformen är att starta ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringen tillsammans med kommuner som är villiga att delta i försöket, säger Grahn-Laasonen.

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246

Budgetpropositionen ges till riksdagen för behandling den 19 september 2017.

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning
Tillbaka till toppen