Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

De temporära ändringarna som gäller arbetslöshetsförmånerna för permitterade och företagare fortsätter att gälla

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2020 13.54
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att vissa av de lagändringar som rör arbetslöshetsförmånerna för permitterade och företagare samt arbets- och näringsbyråernas verksamhet ska fortsätta att gälla. Syftet med de temporära ändringarna är att trygga företagarnas och den permitterade personalens utkomst samt att underlätta behandlingen av utkomstskyddsärenden när coronaviruspandemin fortsätter.

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen den 19 november 2020. De tidigare temporära lagändringarna gäller fram till utgången av 2020. En del av dem kommer nu att förlängas. Propositionen hänför sig till en kompletterande budgetproposition för 2021.

Studier påverkar inte den permitterade personens utkomstskydd för arbetslösa

Permitterade personer har temporärt kunnat heltidsstudera utan att detta påverkat arbetslöshetsförmånen. Regeringen föreslår att lagändringen fortsätter att gälla fram till den 31 december 2021. Ändringen gäller den permitterade personal vars permittering har börjat den 16 mars 2020 eller därefter.

Ändringen gör det enklare för de permitterade som studerar vid sidan av arbetet att söka och få arbetslöshetsförmån för permitteringstiden när arbets- och näringsbyrån inte bedömer om studierna är del- eller heltidsstudier.

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd till utgången av mars

Företagare har haft möjlighet att få temporärt arbetsmarknadsstöd om huvudsysslan i företaget har upphört på grund av coronaviruspandemin. Regeringen föreslår att bestämmelsen fortsätter att gälla fram till den 31 mars 2021.

Betalning av arbetsmarknadsstöd till en person förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och att byrån ger Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hens rätt till arbetsmarknadsstöd. Folkpensionsanstalten har betalat arbetsmarknadsstöd till sammanlagt cirka 42 500 företagare i april-september 2020.

Flexibilitet på arbets- och näringsbyråerna för att undvika arbetstoppar

På grund av coronapandemin har arbets- och näringsbyråerna kunnat ordna regelbundna intervjuer med arbetssökande på ett mer flexibelt sätt än vanligt. Intervjuer har ordnats när jobbsökningen inletts endast för de arbetssökande som har varit i ett särskilt stort behov av dem.  Regeringen föreslår att ändringen fortsätter att gälla fram till den 31 januari 2021.

Även bestämmelsen om att en arbetslös arbetssökande inte förlorar rätten till arbetslöshetsförmåner på grund av att hen inte följer sysselsättningsplanen förlängs fram till den 31 januari 2021.

Ytterligare information:

Eeva Vartio, regeringssekreterare, tfn 0295 047 
Meri Pensamo, regeringsråd, tfn 0295 047 257 (frågor om ordnande av intervjuer med arbetssökande)

 
Tillbaka till toppen