Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Åtgärdsprogram för innovationsfrämjande offentlig upphandling har blivit klart

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2017 12.12 | Publicerad på svenska 20.12.2017 kl. 10.03
Nyhet

I åtgärdsprogrammet för innovationsfrämjande offentlig upphandling ingår 14 åtgärder indelade i fyra kategorier: ledning, spridning av information, kompetensutveckling och konkreta verktyg såsom verktyg för riskhantering. Upphandlingar bör exempelvis behandlas i resultatstyrningen för att säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt. Dessutom bör det inom organisationen utses en ansvarig person för upphandlingarna, och för olika förvaltningsområden bör det ordnas utbildning om innovationsfrämjande upphandling.

Med åtgärderna stöds ett mer strategiskt tänkande kring innovationsfrämjande upphandlingar samt ledningen och beredningen av konkreta upphandlingar. Dessutom skapas en systematisk utvecklingsprocess för sektors- och förvaltningsöverskridande samarbete inom statsförvaltningen. Åtgärderna bidrar till genomförandet av regeringens mål att fem procent av alla offentliga upphandlingar ska vara innovationsfrämjande.

Programmet utarbetades av Owal Group Oy och Motiva Oy, som hade fått uppdraget genom konkurrensutsättning.

I projektets andra fas genomförs åtgärderna i praktiken

Under projektets andra fas utmanas förvaltningsområdena att fundera över vad åtgärderna kan innebära för dem. Som stöd för genomförandet erbjuds stöd och sparring, som skräddarsys utifrån förvaltningsområdets behov. Projektets andra fas har redan inletts genom sparringmöten med de olika förvaltningsområdena. De pågår till januari.

Åtgärdsprogrammet stöder verksamheten vid kompetenscenter för offentlig upphandling

För att öka den offentliga upphandlingen ska det också inrättas ett nätverksbaserat kompetenscenter för hållbar och innovationsfrämjande offentlig upphandling. Arbets- och näringsministeriet beviljar understöd för inrättandet av centret, för dess verksamhet och för ett pilotförsök med modellen Green deal för tre år. Tiden för att ansöka om understöd gick ut den 8 december. Inom den utsatta tiden fick ministeriet in en ansökan från ett projektkonsortium. Avsikten är att det nätverksbaserade kompetenscentret ska inleda sin verksamhet den 1 mars 2018.

Det åtgärdsprogram som nu färdigställts har mycket att tillföra till det nya kompetenscentrets verksamhet. Syftet med kompetenscentret är att främja hållbar och innovationsfrämjande offentlig upphandling och därigenom förbättra de offentliga upphandlingarnas och tjänsternas effekter och kvalitet samt bidra till att långsiktiga politiska mål uppnås.

Kompetenscentret har också till uppgift att öka dialogen med marknaden och med sin verksamhet stödja utvecklandet av upphandlingens berednings- och planeringsprocess: hur man skaffar resultat och effekter och hur man bygger upphandlingsprocessen tillsammans. Kompetenscentret strävar också efter att skapa och sprida nya, skalbara och tillräckligt lätta verksamhetsmodeller. I samarbete med kommuner och sakkunnigorganisationer utvecklar kompetenscentret dessutom kollegialt stöd och utbildningsmodeller för upphandlare och skapa kontakter mellan finländska experter och föredömliga städer i Europa.

Ytterligare upplysningar
Minna Mattila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 179, [email protected] (åtgärdsprogrammet och kompetenscentret)
Mia Toivanen, delägare, Owal Group, 040 566 7536, [email protected] (åtgärdsprogrammet)

Rapporten (på finska)
Valtionhallinnon innovatiivisten julkisten hankintojen vauhdittamisen toimenpidesuunnitelma

Bakgrund I maj 2017 inledde arbets- och näringsministeriet ett projekt vars mål var att skapa en helhetsbild av förvaltningsområdenas situation, utarbeta en konkret åtgärdsplan som stöd för utvecklandet av innovationsfrämjande upphandling och skapa en systematisk utvecklingsprocess för sektors- och förvaltningsöverskridande samarbete inom statsförvaltningen. Arbets- och näringsministeriet valde utifrån konkurrensutsättning ett konsortium av Owal Group Oy och Motiva Oy att genomföra projektet.

Arbetet med åtgärdsplanen genomfördes i samarbete med ministerier och ämbetsverk. Som en del av arbetsprocessen ordnades det för varje förvaltningsområde en egen workshop där man behandlade förvaltningsområdets synpunkter och behov för utvecklingen av innovationsfrämjande upphandling. I arbetsprocessen ingick också inledande och avslutande workshoppar som var gemensamma för förvaltningsområdena samt informations- och planeringsmöten för förvaltningsområdena.

Genom åtgärdsplanen främjas genomförandet av åtgärden Innovationsupphandlingarnas andel av all offentlig upphandling ökas, som ingår i regeringens spetsprojekt Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande.

Läs också (på finska)
Innovatiivisiin julkisiin hankintoihin vauhtia valtionhallinnossa (ANM:s nyhetsbrev 11.5.2017)
Julkisiin hankintoihin liittyvän verkostomaisen osaamiskeskuksen perustamisen avustushaku auki (nyhet 27.10.2017)

 
Tillbaka till toppen