Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringsproposition: Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 14.37
Pressmeddelande
Ukrainska flyktingar som flyr.

Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att de får integrationstjänster föreslår regeringen att staten ska kunna betala ersättning till kommunerna och välfärdsområdena för ordnandet av tjänsterna. Ändringarna i mottagningslagen preciserar bestämmelserna om när mottagningstjänsterna upphör i situationer där en person som beviljats tillfälligt skydd får en hemkommun.

I Finland befinner sig över 38 000 personer som har flytt från kriget i Ukraina och har ansökt om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd. Det tillfälliga skyddet baserar sig på ett EU-direktiv som i och med kriget i Ukraina tillämpas för första gången i Finland. 

I den regeringsproposition som nu överlämnats till riksdagen föreslås ändringar i två lagar för att tjänsterna för personer som får tillfälligt skydd ska kunna tryggas i alla situationer. De lagar som det föreslås ändringar i är lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel. 

”I och med att kriget fortfararande pågår är det klart att de flesta som flytt från Ukraina stannar i Finland en längre tid. De föreslagna lagändringarna tryggar tjänsterna för de personer som får tillfälligt skydd och säkerställer att kommunerna och välfärdsområdena har tillräckligt med finansiering för att ordna tjänsterna”, säger arbetsminister Tuula Haatainen. 

De som fått tillfälligt skydd omfattas nu i huvudsak av mottagningstjänsterna

Personer som beviljats tillfälligt skydd omfattas nu i huvudsak av mottagningstjänsterna. De har i regel inte kunnat beviljas en hemkommun i Finland, eftersom de inte uppfyller villkoren för att få en hemkommun. Hittills har en hemkommun kunnat beviljas en person som får tillfälligt skydd främst om personen har en familjemedlem som redan har en hemkommun i Finland. 

Från och med våren 2023 kan personer som har fått tillfälligt skydd dock få en hemkommun, när de har bott i Finland utan avbrott i minst ett år och giltighetstiden för deras uppehållstillstånd har förlängts. Då kan de om de vill ansöka om en hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Ersättningar till kommuner och välfärdsområden för ordnandet av tjänster

När personerna i fråga har fått en hemkommun, får kommunen, välfärdsområdet och andra myndigheter en större roll i ordnandet av tjänster för dem. Den gällande lagen om främjande av integration möjliggör dock inte statliga ersättningar till kommuner och välfärdsområden för de tjänster som ordnas för personer som får tillfälligt skydd. 

För att de integrationsfrämjande tjänsterna för personer som fått tillfälligt skydd ska kunna tryggas, föreslår regeringen att kommunerna och välfärdsområden ska kunna betalas statliga ersättningar för ordnandet av tjänsterna, om personerna i fråga har en hemkommun. Kostnaderna ska ersättas på samma grunder som till exempel kostnaderna för tjänster för personer som får internationellt skydd.  

Ändringarna ökar jämlikheten i tillhandahållandet av tjänster 

I propositionen föreslås det också att bestämmelserna om anvisande till kommuner ska tillämpas på personer som får tillfälligt skydd. De bestämmelser som föreslås i propositionen förtydligar myndighetsansvaret för anvisandet till kommuner och ändrar integrationslagen så att den bättre motsvarar nuvarande praxis när personer flyttar till en kommun. 

Dessutom föreslås det att ett barn eller en ung person som kommit till landet som minderårig utan vårdnadshavare och som får tillfälligt skydd ska få boende- och stödtjänster i likhet med en kvotflykting som kommit till landet som minderårig utan vårdnadshavare eller ett barn eller en ung person som får internationellt skydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft vid ingången av mars 2023 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2023.

Ytterligare information:
Mira Karppanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 047 293

 
Tillbaka till toppen