Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ändringar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2017 16.25 | Publicerad på svenska 28.12.2017 kl. 14.35
Nyhet

Business Finland, som sammanför Tekes och Finpros företagstjänster, inleder sin verksamhet vid ingången av 2018. En ny rymdlag träder också i kraft. Företagande bland arbetslösa stöds och tillämpningsområdet för rörlighetsunderstöd utvidgas. En ny naturgasmarknadslag träder i kraft.

Business Finland inleder sin verksamhet vid ingången av 2018

Business Finland samlar alla Finpros och Tekes nuvarande tjänster som rör innovationsfinansiering, internationalisering och främjande av exporten, utländska investeringar till Finland och främjande av turismen under ett tak.

Pressmeddelande om regeringspropositionen

En ny lag om rymdverksamhet stöder rymdsektorns utveckling i Finland

I lagen föreskrivs det om tillståndsplikt för rymdverksamhet, förutsättningarna för beviljande av tillstånd, verksamhetsutövarens skyldigheter, övervakning av rymdverksamhet och ersättning för skador som verksamheten orsakat. Lagen innehåller också bestämmelser om register över rymdföremål och de uppgifter som ska föras in i registret.

Pressmeddelande om regeringspropositionen

Arbetslösa stöds när det gäller att starta företagsverksamhet och i fråga om regional rörlighet

Arbetslösa som startar företagsverksamhet kan få arbetslöshetsförmån i fyra månader trots företagsverksamheten. Arbetslösas regionala rörlighet stöds genom att tillämpningsområdet för rörlighetsunderstödet utvidgas också till utbildning som är relaterad till mottagande av arbete. Dessutom betalas rörlighetsunderstöd i fortsättningen också för deltidsarbete där arbetstiden i genomsnitt understiger 18 timmar i veckan.

Pressmeddelande om regeringspropositionen

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå ska handlägga ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare

Uppgiften att handlägga ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare fördelas till fler arbets- och näringsbyråer än i nuläget från och med ingången av 2018. Målet är att förkorta handläggningstiderna för ansökningar om uppehållstillstånd.

meddelande

Undervisnings- och kulturministeriet tar över ansvaret för arbetskraftsutbildning som leder till examen

Ansvaret för arbetskraftsutbildning som leder till examen och för examensinriktad fortbildning överförs från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar även fortsättningsvis för fortbildning, vidareutbildning och integrationsutbildning. Ändringen är ett led i yrkesutbildningsreformen.

yrkesskolereformen

Den nya naturgasmarknadslagstiftningen träder i kraft vid ingången av året

Den nya naturgasmarknadslagen öppnar den finländska parti- och detaljhandelsmarknaden för naturgas för konkurrens vid ingången av 2020. Samtidigt åtskiljs Gasum Oyj:s överföringsnät från produktion och försäljning av naturgas.

Ökad konkurrens i leveransen av naturgas och förnybar gas skapar möjligheter för företag i naturgasbranschen och användare av naturgas att göra sin anskaffning av naturgas mångsidigare. Ett ytterligare mål är också att förbättra naturgasens konkurrenskraft. Regleringen som gäller parti- och detaljhandeln med samt distributionen av naturgas ska luckras upp och specialregleringen av prissättningen på naturgas frångås till stora delar.

meddelande

Bestämmelser om tillstånd att lägga ned en kärnanläggning fogas till kärnenergilagen

En ändring av kärnenergilagen träder i kraft den 1 januari 2018. Genom lagändringen sätts kompletteringen till kärnsäkerhetsdirektivet, som Europeiska unionens råd antagit år 2014, i kraft. Till lagen fogas också bestämmelser om tillstånd att lägga ned en kärnanläggning.

meddelande

 
Tillbaka till toppen