Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering 22.6.2011

Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering lämnades 22.6.2011 till riksdagen i form av ett meddelande.

Regeringsprogrammet

Ett öppet, rättvist och djärvt Finland

Målet för Jyrki Katainens regering är ett engagerat och framgångsrikt Finland. Finlands utvecklas som nordisk välfärdsstat och som ett samhälle som bär sitt ansvar inte bara för de egna medborgarna utan också internationellt sett som en del av Norden, Europa och världen.

Det finländska samhället grundar sig på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra. Respekten för alla människor och öppenheten inför olikheter är finländska dygder. Tvåspråkigheten i Finland är en rikedom och resurs. Olika religioner och samfund är värdefulla med tanke på stärkandet av moralen. I Finland har alla samma värde oberoende av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller en enskild person. Regeringen arbetar målmedvetet för att motarbeta rasism och diskriminering.

Den nordiska välfärdsmodellen som grundar sig på en hög sysselsättningsgrad, en konkurrenskraftig ekonomi, service på jämlika grunder och omsorg har visat sig vara det bästa samhällssystemet. I detta system förenas social kohesion och konkurrenskraft. Regeringen kommer beslutsamt att förbättra välfärdssamhällets grundläggande strukturer. Hela landet ska utvecklas med respekt för de regionala särdragen.

Arbete ger välfärd. Finlands framgångar i framtiden och den hållbara finansieringen av välfärdsstaten är beroende av en hög sysselsättningsgrad. Regeringen har som mål att säkerställa att alla arbetsföra personer har möjlighet och är motiverade att arbeta och förlänga tiden i arbetslivet. Ytterligare ett mål är att erbjuda goda verksamhetsbetingelser för befintlig och ny näringsverksamhet. Andan av förtroende på arbetsmarknaden gör att de olika parterna förbinder sig till gemensamma mål. Detta stärker även landets konkurrenskraft.

Det finländska arbetets konkurrenskraft, som grundar sig på kompetens och kreativitet, förutsätter ett fungerande utbildningssystem. Den bästa grundskolan i världen ska stärkas som garant för jämlika möjligheter. Bildning är ett mål i sig. Finland siktar mot den internationella toppen när det gäller såväl yrkeskunskap, högskoleutbildning som forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Den ökade ojämlikheten utgör ett hot mot det finländska samhället och levnadssättet. Regeringen arbetar beslutsamt för att utveckla och stärka välfärdssamhällets grundläggande strukturer. Fattigdomen, ojämlikheten och ojämställdheten ska minskas. Familjernas välfärd ska förbättras och vars och ens delaktighet i samhället ska ökas.

Jämlikhet mellan generationerna är ett centralt mål för regeringen. En jämlik och högklassig offentlig service och tillräckliga resurser inom den sociala tryggheten ska säkerställas med hjälp av en välskött offentlig ekonomi. Samtidigt sörjer man för en hållbar finansiering av pensionerna och för att pensio-nerna räcker till också för kommande generationer.

Miljön ska överlämnas i bättre skick till de kommande generationerna. Finland ska bli ett föregångs-land när det gäller att värna om naturens mångfald och bekämpa klimatförändringen. Regeringen har som mål att det framtida Finland ska vara ett koldioxidneutralt samhälle, att Finland ska bli det ledande landet på miljöteknik och att Finland ska utvecklas till världens mest miljömedvetna nation.

Finland bedriver en aktiv och initiativrik utrikespolitik och samarbetar med andra nationer och folk. Finland arbetar aktivt för att intensifiera samarbetet med de nordiska länderna och de närmaste grannländerna, utveckla Europeiska unionens verksamhet och vara en del av det globala samfundet. Finland arbetar för att minska den globala fattigdomen.

Europeiska unionen är Finlands viktigaste påverkningsforum med tanke på det internationella samarbetet. Finlands mål är att EU ska vara ett projekt för fred, tillväxt, sysselsättning och social rättvisa. EU-medlemskapet och utvecklandet av EU som gemenskap ligger i Finlands intresse. Självständighet innebär att man deltar i sådana internationella beslutsprocesser där det fattas beslut som påverkar finländarna.

Tillbaka till toppen