Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsgrupp föreslår nya befogenheter för försvarsmakten i brottsbekämpning

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2022 11.25 | Publicerad på svenska 28.6.2022 kl. 11.30
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som från och med 2020 har bedömt ändringsbehoven i lagstiftningen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten föreslår en ny brottsbekämpningsuppgift samt nya befogenheter för försvarsmakten. Dessutom föreslås en mer självständig användning av nuvarande befogenheter inom försvarsmaktens brottsbekämpningsuppgifter.

I gällande lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten har det föreskrivits att utredningen av militära brott hör till försvarsmaktens uppgifter. Försvarsmaktens uppgifter i fråga om att förebygga och avslöja brott har begränsats till verksamhet som äventyrar syftet med det nationella försvaret samt till underrättelseverksamhet som riktar sig mot Finland, t.ex. spioneri- och landsförräderibrott, men inte till militära brott. I gällande lag har det inte uttryckligen föreskrivits om någon myndighet som ska förebygga och avslöja militära brott, och därför hör förebyggandet och avslöjandet av militära brott till polisens uppgifter med stöd av polisens allmänna behörighet.

Arbetsgruppen föreslår behövliga nya befogenheter för huvudstaben. Det föreslås också att huvudstaben ska ha rätt att i större utsträckning självständigt använda hemliga informationsinhämtningsmetoder, när det är fråga om att förebygga och avslöja brott som anknyter till underrättelseverksamhet riktad mot Finland på det militära försvarets område och till sådan verksamhet som äventyrar syftet med det militära försvaret.

Också övervakningen av försvarsmaktens brottsbekämpningsåtgärder ska effektiviseras. Arbetsgruppen föreslår att underrättelsetillsynsombudsmannen och riksdagens underrättelsetillsynsutskott i fortsättningen också ska övervaka förebyggandet och avslöjandet av brott som anknyter till underrättelseverksamhet som riktar sig mot Finland på det militära försvarets område och till sådan verksamhet som äventyrar syftet med det militära försvaret.

Ett självständigt utövande av befogenheterna samt nya befogenheter kommer att förbättra försvarsmaktens brottsbekämpningsförmåga. Genom förslaget förbättras också samarbetet och informationsutbytet mellan myndigheterna. Förslaget möjliggör en mer ändamålsenlig användning av både polismyndigheternas och de militära myndigheternas resurser.

Lagförslagen avses träda i kraft vid ingången av år 2024.

Arbetsgruppens förslag har utarbetats i form av en regeringsproposition. Den presenterades för försvarsminister Antti Kaikkonen den 23 juni 2022.

Utlåtanden om arbetsgruppens förslag kan lämnas i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 19 augusti 2022.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Hanna Nordström, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 140 600 (4.7-15.7.2022), Minnamaria Nurminen, regeringsråd, tfn 0295 140 602 (fram till 1.7.2022) och Anna Gau, regeringssekreterare, tfn 0295 140 085 (fr.o.m. 18.7.2022) ([email protected])

Arbetsgruppens förslag: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1fc86ddd-ad70-40b4-825e-ad18ce436739

 
Tillbaka till toppen