Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Försvarsministern: En betydande del av de åtgärder som ska utveckla värnplikten kan inledas utan lagstiftningsändringar

Försvarsministeriet
26.11.2021 14.32 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 14.40
Pressmeddelande
Försvarsminister Antti Kaikkonen anser att den parlamentariska värnpliktskommitténs utvecklingsförslag är motiverade. En betydande del av åtgärderna kan inledas utan ändringar i lagstiftningen.
- En del av måltillstånden kan påverkas lättare, snabbare och inom förvaltningsområdet. Flera mål kräver mer omfattande utredning och beredning, konstaterar försvarsminister Kaikkonen.

Utan lagstiftningsändringar kan man bland annat öka antalet som inleder tjänstgöring genom att utveckla bedömningen av tjänstedugligheten och kartlägga nya uppgifter i fråga om tjänstgöringen. Antalet kvinnor som fullgör frivillig tjänstgöring kan ökas genom riktad aktiv kommunikation.

Dessutom kan antalet personer som avbryter sin tjänstgöring minskas genom att man utvecklar en förhandsenkät och ett urvalssystem för dem som ska inleda sin tjänstgöring så att det blir lättare att välja ut personer till den för dem lämpligaste uppgiften. Det är viktigt att den kompetens som förvärvats under beväringstjänsten kan utnyttjas senare i studierna och arbetslivet.

Reservisternas ställning inom det lokala försvaret, som ska moderniseras, blir allt viktigare. Samtidigt utreds möjligheterna att höja den övre åldersgränsen för reserven.
Likabehandlingen och jämställdheten ska ökas genom att man inleder beredningen av en reform av uppbådssystemet och slår ihop tidpunkterna då kvinnor och män förordnas till tjänstgöring. En del av åtgärderna för att utveckla likabehandlingen pågår redan, såsom försöket med gemensam inkvartering och förkortning av tiden, varvid kvinnor har möjlighet att avbryta tjänstgöringen genom egen anmälan.
- Jag vill understryka att många utvecklingsåtgärder till sin karaktär är starkt förvaltningsövergripande, där andra förvaltningsområden spelar en viktig roll, säger Kaikkonen.
- I de fortsatta åtgärderna bör man försäkra sig om att utvecklingen sker i ett tätt samarbete mellan berörda aktörer. Till exempel bör utvecklandet av uppbåden i enlighet med kommitténs måltillstånd göras tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.
Kaikkonen betonar att värnplikten är en integrerad del av samhället.
- Den kan på goda grunder beskrivas som en nationell institution. Det är viktigt att värnplikten får ett brett samhälleligt stöd - den bygger på medborgarnas acceptans.
- Med glädje kan vi konstatera att många av de utvecklingsåtgärder som har inletts inom försvarsmakten under de senaste åren stämmer överens med de synpunkter och mål som framkommit genom kommittéarbetet. Som exempel kan nämnas försvarsmaktens pågående utredning om möjligheterna att fullgöra tjänstgöring med vissa hälsomässiga begränsningar, vilket också tagits upp i medierna.
- Jag anser också att kommitténs ståndpunkt om att civiltjänsten parallellt med värnplikten ska utvecklas för att allt bättre tillgodose den övergripande säkerhetens behov i samhället är mycket viktig.
Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Janne Torvinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 140 433.


 
Tillbaka till toppen