Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Lättnader i parkeringen inom hemvården i den nya vägtrafiklagen

Kommunikationsministeriet 7.5.2020 14.10 | Publicerad på svenska 7.5.2020 kl. 14.20
Pressmeddelande

Från och med den 1 juni 2020 kommer det i och med en ändring av vägtrafiklagen att bli lättare att parkera för de anställda inom hemvård och inom liknande tjänster i hemmet.

Den 7 maj 2020 föreslog regeringen att republikens president ska bekräfta en ändring av den nya vägtrafiklagen som kommer att effektivisera de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls i hemmet genom att underlätta parkeringen för de anställda inom dessa tjänster. Regeringen föreslog också att lagen ska kompletteras med vissa bestämmelser till följd av förändringar i annan lagstiftning.

- Lagändringen underlättar vardagen för de anställda inom hemvården förbättrar tjänsterna för klienterna. I fortsättningen kan kommunerna om de så önskar bevilja parkeringstillstånd för hemvården. När det tar mindre tid att söka efter parkeringsplats frigörs tid för det viktiga arbetet och mötet med människorna, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

De nya bestämmelserna gör det möjligt för hemvårdare och arbetstagare som producerar motsvarande tjänster att parkera på parkeringsplatserna på kommunens gatunät utan någon avgift eller tidsgräns. Dessutom är det tillåtet att parkera på en gata där parkering är förbjuden med vägmärket C38 (Parkering förbjuden) eller med vägmärket C39 (Parkeringsförbudszon). Därtill kan hemvårdare också parkera sina bilar på andra ställen på en gårdsgata än på en markerad parkeringsplats.

Ett fordon som är försett med parkeringstillstånd för hemvård får dessutom trots förbudet angivet med vägmärket H25 (Servicekörning tillåten) köras och parkeras inom verkningsområdet för märket.

Användningen av parkeringsmöjligheten för hemvård förutsätter att fordonet har ett parkeringstillstånd för hemvård som kommunen har beviljat. Tillståndet kan beviljas en anställd inom hemvården eller ett företag, en förening eller ett offentligt samfund som tillhandahåller hemvård och som arbetar med kommunens lagstadgade social- och hälsovårdstjänster. Parkeringstillståndet berättigar dock inte till parkering på en bostadsfastighets gårdsområde, om området inte finns på kommunens gatunät.

Den komplettering av vägtrafiklagen som gäller parkering inom hemvården grundar sig på riksdagens utlåtande, som avgavs i samband med att vägtrafiklagen antogs. Riksdagen förutsatte att regeringen bereder behövliga lagändringar för att underlätta parkeringen inom hemvården.

Som komplement också bestämmelser som redan är i kraft

På grund av det rådande undantagstillståndet till följd av en coronaepidemin godkände riksdagen vid ingången av 2019 i samband med parkeringsbestämmelserna för hemvård även införandet av bestämmelser om användning av så kallade HCT-fordonskombinationer i den nya vägtrafiklagen. Tidigare utfärdades bestämmelser om HCT-fordon genom förordning av statsrådet.

I samband med detta godkände riksdagen också en övergångsperiod på sju år för uppsättande av vägmärket som visar att en cykelbana är dubbelriktad. Denna ändring kommer att lätta på den ekonomiska börda märkningarna innebär för väghållarna, i synnerhet för kommunerna. Dessutom ges tid för planering och genomförande av högklassiga cykelrutter.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president ska stadfästa ändringarna i den nya vägtrafiklagen den 8 maj 2020.

De träder i kraft samtidigt som den nya vägtrafiklagen, det vill säga den 1 juni 2020.

Riksdagen behandlar fortfarande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den (RP 17/2020 rd; det s.k. korrigeringspaketet).

Samlad information om reformen av vägtrafiklagen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/vagtrafiklagen2020.

I kommunikation om vägtrafiklagen på sociala medier används hashtaggen #vägtrafiklagen2020 (#tieliikennelaki2020).

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 0295 342 304

Pressmeddelande 30.01.2020: Regeringen föreslår lättnader i parkeringen för hemvårdare
Pressmeddelande 12.03.2020: Den nya vägtrafiklagen kompletteras: tekniska ändringar görs och färre onödiga parkeringsböter utdöms
Statsrådet: Material från statsrådets allmänna sammanträde
Transport- och kommunikationsverket Vägtrafiklagen 2020, informationspaket om ändringen
Statsrådet.fi: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen (korrigeringspaket)(LVM005:00/2019)
Statsrådet.fi: Totalreformen av vägtrafiklagen (LVM053:00/2013)
Finlex.fi: Vägtrafiklagen (729/2018)
Finlex: Lagen om Transport- och kommunikationsverket (23.11.2018/935)
Finlex: Lagen om Trafikledsverket (13.11.2009/862)
Finlex: Förordning om användning av fordon på väg (4.12.1992/1257)
Podcasten Impulssi: Vägtrafiklagen moderniseras! Varför är det värt att intressera sig för det? (på finska)

Tillbaka till toppen