Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Genomforandet av regeringsprogrammet
Marins regering har en brådskande höst framför sig

Valtioneuvoston kanslia 3.9.2021 13.00

Publicerad på svenska 6.9.2021 kl. 9.18
Marins regering har en brådskande höst framför sig

Genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har kommit halvvägs. Under sommarmånaderna efter midsommaren färdigställdes programmet för främjande av inhemsk fisk och den nationella handlingsplanen för genomförande av resolution 2050 (Unga, fred och säkerhet). Takten ökar under hösten, och avsikten är att slutföra ungefär 50 åtgärder i regeringsprogrammet. Två tredjedelar av regeringens handlingsplan ska vara avklarat före jul.

Höstens stora beslut omfattar bland annat den klimatpolitiska planen på medellång sikt och uppdateringen av klimat- och energistrategin. Också revideringen av naturvårdslagen blir klar i slutet av året.

Nya sysselsättningsåtgärder fastställs vid regeringens budgetförhandlingar i september. Kanslichefernas grupp utarbetar för regeringens budgetförhandlingar en utredning om snabbverkande åtgärder för att säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft.

Den parlamentariska FoUI-arbetsgrupp som statsrådets kansli tillsatte i juni har till uppgift att före utgången av året undersöka olika alternativ för att öka finansieringen av forskning och utveckling på lång sikt. Regeringen har också för avsikt att under hösten lämna en proposition till riksdagen med förslag till elektrifieringsstöd till industrin. Det sporrar allt effektivare till klimatneutral produktion och till elektrifiering av energiintensiva företag med beaktande av kostnadskonkurrenskraften.
 
Beredningen av social- och hälsovårdsreformen pågår för fullt nu när lagarna har antagits. Avsikten är att under hösten stärka resurserna för och kvaliteten i hemvården och skärpa vårdgarantin i primärvården.

Under hösten stärks även tjänsterna inom elev- och studerandevården på alla utbildningsnivåer genom en ändring av lagen om elev- och studerandevård. Lagringstiderna för anteckningar om betalningsstörningar förkortas redan innan det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk.

Dessutom bereds det en ersättande finansieringsmodell för aktörer som beviljas understöd från penningspelsintäkter. Beslut om modellen ska fattas före utgången av året.

Tillbaka till toppen