Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rapport: Rysslandssanktionerna och motsanktionerna beräknas ha små ekonomiska konsekvenser

Statsrådets kommunikationsavdelning
27.8.2014 11.05
Pressmeddelande 334/2014

Även om EU:s och några andra länders begränsande åtgärder och det ryska importförbudet påverkar vissa företags och sektorers utsikter på ett betydande sätt, kommer deras direkta konsekvenser för den helhetsekonomiska aktiviteten i Ryssland och i dess handelspartners att förbli begränsade, uppskattas i en rapport som överlämnades till regeringen den 27 augusti.

 

Ministeriernas kanslichefsmöte tillsatte den 18 augusti 2014 en arbetsgrupp med uppgiften att före budgetmanglingen utreda de ekonomiska konsekvenserna av EU:s Rysslandssanktioner och de ryska motsanktionerna.

I utvärderingsgruppens rapport som gavs ut den 27 augusti konstateras det att tillväxten i Ryssland bromsat in redan från och 2013, oberoende av sanktionerna, vilket återspeglat sig i Finlands ekonomiska utveckling.

Ryssland införde ett livsmedelsimportförbud i början av augusti. Den finländska livsmedelsexporten till Ryssland kommer att rasa till mindre av en fjärdedel av det normala. De direkta verkningarna kommer enligt rapporten att vara störst inom mjölksektorn.

Svaga ekonomiska utsikter för Ryssland

Finansministeriet och Finlands Bank har likartade uppfattningar om den ekonomiska utvecklingen i Ryssland.

Finansministeriets ekonomiska avdelning förutspår att bruttonationalprodukten i Ryssland sjunker med 1 procent i år och importen med 9 procent under innevarande år. Nästa år beräknas tillväxten vara noll procent. Finlands Banks prognos, som ges ut senare, kommer enligt preliminära uppgifter att vara något positivare.

Det ryska importförbudets direkta kumulativa inverkan på bruttonationalprodukten i Finland kommer enligt ekonomiska avdelningens analys att vara ungefär 0,1 procent, och sysselsättningskonsekvenserna blir mycket marginella. Försvagningen av tillväxten i Ryssland minskar på den finländska totalproduktionen sammanlagt med en halv procent under 2014-2015, och arbetslösheten kommer att höjas före utgången av 2015 med 0,2 procentenheter jämfört med prognosen från december 2013. Konsekvenserna ingår i prognosen som utgör grunden för budgetpropositionen (utges 15.9.2014).

Det ryska importförbudet kommer enligt Finlands Banks analyser att minska på totalproduktionen i Finland direkt med 0,1 procent, och enligt VATT med 0,01 procent. Då man beaktar den allmänna försvagningen av den ekonomiska utvecklingen i Ryssland, kommer den negativa tillväxtfaktorn enligt Finlands Banks uppskattning att vara ca 0,2 procent under innevarande år.

Ingen avgörande betydelse för den finländska ekonomin

Arbetsgruppen publicerade även ett riskscenario där den ryska ekonomin skulle drabbas av en djup recession från den senare hälften av 2014 ända tills 2016, och där importen skulle minska med en tredjedel jämfört med 2013 års nivå. Helhetsbilden för den finländska ekonomin skulle inte påverkas i någon avgörande mån ens av en utveckling som beskrivs i riskscenariot. I det ovan nämnda scenariot skulle totalproduktionen i Finland minska kumulativt sett med ungefär en procent före 2016 i förhållande till bastrenden.

- Jag poängterar att det i detta fall verkligen är fråga om en väldigt långtgående riskanalys, konstaterar ordföranden för arbetsgruppen, överdirektören Markus Sovala. Den sannolika ekonomiska utvecklingen i Ryssland har beaktats i ekonomiska avdelningens prognos som ges ut i september.

Finansministeriet, Finlands Bank, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, statsrådets kansli och Statens ekonomiska forskningscenter har deltagit i utarbetandet av rapporten.

Förfrågningar:

Markus Sovala, överdirektör (FM, ordförande), tfn 040 761 2723
Markku Stenborg, finansråd (FM, sekreterare), tfn 0295 530 124
Erkki Virtanen, kanslichef (ANM), tfn 0295 063 502
Mika Kuismanen, enhetschef (FM), tfn 0295 530 021
Iikka Korhonen, forskningschef (Finlands Bank), tfn 050 387 5763
Juha Kilponen, prognoschef (Finlands Bank), tfn 050 387 5756
Veli-Pekka Talvela, överdirektör (JSM), tfn 0295 162 150
Juha Honkatukia, enhetschef (VATT), tfn 0295 519 413

regeringen strukturreform
EU
Tillbaka till toppen