Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsministerns upplysning till riksdagen om Talvivaaras situation 6.11.2014

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.11.2014 16.00
Statsministerns upplysning -

Statsminister Alexander Stubb

(med reservation för ändringar)

Ärade talman,

Talvivaara har i dag meddelat att Talvivaara Sotkamo Oy, som bedriver den egentliga gruvverksamheten, ansöker om konkurs.  Det börsnoterade moderbolaget Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj fortsätter sin verksamhet, men handeln med bolagets aktier har avbrutits.

Den egentliga gruvverksamheten, miljöansvaret och avgöranden som gäller gruvans framtid överförs på dotterbolagets konkursbo och den konkursboförvaltare som utses.

Nu ser staten till att gruvans verksamhet upprätthålls också under konkurssituationen så att inget oförutsett kan komma att hända. Nödvändiga gruvprocesser upprätthålls och hanteringen av miljöproblemen på gruvområdet fortsätter bl.a. när det gäller vattennivån. De ekonomiska konsekvenserna som oundvikligen drabbar hela Kajanlands region lindras.

Situationen blev offentlig först i dag genom bolagets börspressmeddelande. Jag går nu igenom det viktigaste, dvs. vad som hänt och vilka omedelbara åtgärder staten vidtar.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj har i dag i sitt börspressmeddelande berättat att dotterbolaget Talvivaara Sotkamo Oy, som genomgått företagssanering och som är det bolag som bedriver den egentliga gruvverksamheten, ansöker om konkurs. De fortsatta åtgärderna sköts av konkursboet.

Det börsnoterade moderbolaget Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj kan på detta sätt också vara den möjliga kommande ägaren till rättigheterna till gruvverksamheten i Talvivaara. Det är dock osäkert, eftersom moderbolaget åtminstone inte just nu har det kapital eller den finansiering som behövs. I vilket fall som helst kan även andra instanser vara med om att skaffa verksamhet av konkursboet.

Staten har också haft förbindelser i Talvivaara genom Solidium, Finnvera och Tekes. Statens förbindelser stiger till drygt 200 miljoner euro.

 ---

För statens del är de följande punkterna de viktigaste när det gäller att sköta den akuta situationen: 1) Gruvverksamheten fortsätter i Talvivaara utan att miljön äventyras. 2) Brådskande sysselsättningsåtgärder inleds.  3) Man hittar en hållbar och långvarig ägarlösning.

I praktiken innebär detta följande åtgärder:

- Regeringens finanspolitiska ministerutskott har hittills behandlat ärendet 11 gånger. På grund av statens många olika intressen har samordningsansvaret för skötseln av Talvivaarafrågan getts till arbets- och näringsministeriet.

- Regeringen fattade redan för drygt ett år sedan, den 30 oktober 2013, om att inrätta en separat krisgrupp för Talvivaara, med uppgift att upprätthålla en lägesbild, se till statens helhetsintresse och förbereda statens åtgärder.

- Nu har man i konkursalternativet beslutat inrätta ett separat kontor för Talvivaarafrågor vid arbets- och näringsministeriet. För närvarande arbetar åtta personer i kontoret, en del vid sidan av sin egen tjänst. Ärendet sköts utöver Talvivaarakontoret av sammanlagt ca tio extra personer vid närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån i Kajanaland  och konkursombudsmannens byrå.

- Även om Talvivaaras konkurs är ett mycket komplext ärende, framskrider staten

enligt de krav som konkurslagen och lagens paragrafer ställer. Detta innebär att det är konkursboförvaltaren som har beslutanderätt i alla frågor som gäller konkursboet. På grund av olika omständighet och t.ex. skötseln av miljöfrågor är det sannolikt att konkursboförvaltaren ansöker om att tingsrätten ska besluta att konkursboet ska bli föremål för offentlig utredning.  I detta fall har staten ansvaret för kostnaderna för konkursförfarandet.

- Talvivaaragruvans miljöfrågor har redan länge och med fog väckt oro. Staten prutar inte på skötseln av miljöfrågorna. Det här är är ett absolut värde vid sidan av den svåra ekonomiska situationen.

- Miljöåtgärder som fortsätter och inleds omedelbart är: Kajanalands NTM-central är även i fortsättingen tillsynsmyndighet för anläggningens miljötillstånd.  Centralen ökar nu också omedelbart tillsynen på plats och låter vid behov utföra de eventuella nödvändiga investeringar som riskerna i anslutning till vattenhanteringen kräver.   Kajanalands NTM-central är i alla situationer skyldig att säkerställa att verksamheten under alla förhållanden är trygg med tanke på miljön, och att övervaka att villkoren i miljötillståndet följs.

- Gruvan har flera tiotals tillstånd inbegripet bl.a. gruvtillstånd, miljötillstånd och tillstånd som hänför sig till förvaring och bruk av farliga kemikalier och sprängämnen. Det är också skäl att notera att beslutet om gruvans nedläggning, som ingår i gruvans miljö- och vattenhushållningstillstånd, inte lämpar sig i en situation där gruvan stängs tidigare än planerat. Även kommande tillståndsärenden är krävande och den fortsatta utredningen kan pågå ännu länge. Det är minister Grahn-Laasonen som i första hand svarar för miljöfrågorna.

- Talvivaaras situation är inte enbart ett förvaltningsärende för staten. Det handlar också om en stor oro för miljön och för enskilda människors arbetsplatser. I Kajanaland inleds omedelbara sysselsättningsåtgärder under ledning av arbetsminister Ihalainen. Samtidigt förbereder man sig på att regionen får status som område med akuta strukturomvandlingsproblem.

- Man bedömer att konkursen medför omedelbara uppsägningar vid gruvan, men att konsekvenserna för sysselsättningen framgår först senare. När de indirekta konsekvenserna beaktas är det möjligt att t.o.m. 700 arbetsplatser i Kajanaland går förlorade.

- Regeringen söker nu under ledningen av arbets- och näringsministeriet ännu intensivare nya alternativ för att fortsätta verksamheten. Konkursen innebär inte att gruvans verksamhet automatiskt upphör. Staten deltar i förhandlingarna om fortsättningen för gruvan och strävar efter att en ekonomiskt lönsam gruvverksamhet ska kunna fortsätta på ett för miljön hållbart sätt. Av de olika alternativen är en långsam nedläggning av verksamheten det allra sämsta.

---

Regeringen koncentrerar nu alla sina krafter på att den operativa gruvverksamheten ska fortsätta i konkursboet. Genom detta och genom samordningen av myndighetsarbetet ser man noga till att miljöfrågorna hanteras på ett gott sätt. Man inleder också omedelbart aktiva sysselsättningsåtgärder.

Man har sökt en lösning på Talvivaaras situation på många olika sätt och med varierande modeller.

Trots allt är det skäl att komma ihåg att konkursen t.o.m. kan erbjuda en möjlighet att fortsätta gruvverksamheten på en ny grund.  Enligt expertbedömningarna råder det ingen brist på möjligheter, det är t.ex. möjligt att få bolagets produktionsprocesser och produktionsmängder att bli lönsamma.

Statens mål på lång sikt angående fortsättningen är klar: Man söker aktivt någon som tar över gruvverksamheten, en solid och kompetent aktör som bär sitt ansvar när det gäller skötseln av miljön. Endast en stark, privat aktör kan trygga både en hållbar gruvverksamhet och långvariga arbetsplatser i regionen.

Staten är inte en industriell aktör, och kan inte fortsätta gruvans affärsverksamhet, men arbets- och näringsministeriet kartlägger just nu alla till buds stående alternativ för att hitta en aktör som tar över verksamheten. Staten är naturligtvis redo att med alla lagliga och meningsfulla sätt delta i detta arbete. Det är vårt ansvar. Det är vår plikt. Det är ett ärende som vi fortsätter sköta av alla krafter.

Det är möjligt att Talvivaaras saga nu är all, men regeringen ger sitt allt för att det ska finnas förutsättningarna för att fortsätta gruvans verksamhet.

Alexander Stubb
 
Tillbaka till toppen