FI SV EN

Framskridningen med digitaliseringen bör följas upp ur kundperspektiv

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.1.2017 10.46
Pressmeddelande 8/2017

I utredningen Digitalisering av den offentliga förvaltningen - produktivitet och mätning av nyttorna rekommenderas det åtgärder inom den offentliga förvaltningen som främjar digitalisering och som utökar åtgärdernas effektivitet, liksom även mätare för mätning av nyttorna. Attitydändringar, samarbete och transparens samt handlingssätt som stödjer digitaliseringen framhävs i rekommendationerna.

Mätarna som omnämns i utredningen som publicerades den 10 januari gäller nyttorna för både den offentliga förvaltningen och för kunderna. Mätningen av utnyttjandet av information är också viktig eftersom de största möjligheterna med digitaliseringen finns inom mångsidigt utnyttjande av information både mellan aktörer inom den offentliga förvaltningen samt mellan den offentliga och den privata sektorn. Försummandet av kundaspekten är enligt utredningen den största utmaningen för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Digitala tjänster utvecklas i dagsläget utifrån enskilda ämbetsverks perspektiv utan att man tar hänsyn till kundernas förvaltnings- och ämbetsverksgränsöverskridande behov. Därför föreslås det att framskridiningen med digitaliseringen i fortsättningen skulle följas upp ur serviceperspektiv. Möjligheterna som följer av digitalisering utvärderas även ur samhällsekonomiskt perspektiv med hjälp av en kalkylerad balansmodell. Utvärderingen har gjorts med hjälp av fyra policyscenarier.

De föreslagna rekommendationerna och mätarna baserar sig på en kartläggning där man utifrån existerande publikationer, tre utvalda jämförelseländer samt intervjuer av företrädare för utvalda digitaliseringsprojekt utredde praxis och erfarenheter från produktiviteten inom digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och mätandet av den. De långt digitaliserade länderna Danmark, Nederländerna och Sverige som påminner om Finland valdes till jämförelseländer. Utredningen fokuserade framför allt på material som gällde styrningen och hanteringen av digitaliseringsprojekt samt konsekvensutvärderingen.

Mätningen och utvärderingen av produktiviteten inom den elektroniska förvaltningen och digitaliseringen är enligt utvärderingen fortfarande outvecklad. De publicerade mätarna följer digitaliseringen främst ur digitaliserings- och användningsgradsperspektiv. Nyttorna mäts sällan i ett vidare perspektiv. De största nyttorna uppnås vid digitaliseringen av tjänster med stora volymer, speciellt om tjänsten inte är bunden till någon viss tid eller plats och om det redan finns färdig teknik som gör det möjligt att digitalisera tjänsten.  I utredningen föreslås ett koncept för utvärdering av digipotentialen, med vars hjälp aktörer inom den offentliga förvaltningen kan utvärdera de lönsammaste digitaliseringsprojekten.

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen har varit föremål för stora förväntningar i flera årtionden. Den väntas förbättra produktiviteten och servicen, minska på den administrativa bördan och hålla tillbaka ökningen av de offentliga utgifterna. Digitaliseringen och målsättningarna med den har trots det aldrig definierats noggrant, och de samhälleliga verkningarna har inte mätts.

Den aktuella utredningen Digitalisering av den offentliga förvaltningen - produktivitet och mätning av nyttorna genomfördes i anslutning till statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016. Projektet genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och avsikten var att utreda digitaliseringens effekter på produktiviteten inom den offentliga förvaltningen. Den primära frågan var om nyttorna med digitaliseringen över huvudtaget kan mätas och utvärderas.

Rapporten Digitalisering av den offentliga förvaltningen - produktivitet och mätning av nyttorna (på finska)

Mera information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Principal Scientist Päivi Parviainen, VTT Ab, tfn 040 746 7198, paivi.parviainen(at)vtt.fi