Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU-ministerutskottet behandlade teman för Finlands förestående EU-ordförandeskap

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.6.2019 11.09 | Publicerad på svenska 14.6.2019 kl. 14.15
Pressmeddelande 309/2019

Vid sitt möte fredagen den 14 juni behandlade EU-ministerutskottet många centrala teman för Finlands förestående EU-ordförandeskap med start i juli, bland annat öppenhetsfrågor och rättsstatsfrågor.

EU-ministerutskottet fastställde att information om ministrarnas EU-relaterade möten med företrädare för intressegrupper, det vill säga lobbare, under Finlands EU-ordförandeskap ska offentliggöras på ordförandeskapets webbplats EU2019.fi. Bland annat namnen på företrädarna och mötesagendorna offentliggörs. Finland agerar och kommunicerar öppet under sitt ordförandeskap och vill samtidigt också främja öppenhet i EU.

Under sitt ordförandeskap vill Finland dessutom stärka respekten för rättsstatsprincipen och unionens andra gemensamma värden. Rättsstatsprincipen är en av hörnstenarna i unionens verksamhet och har ett nära samband med tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

EU-ministerutskottet diskuterade också Europeiska kommissionens utvidgningspaket. Finland stöder kommissionens förslag om att inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Albanien och Nordmakedonien. Finland anser i likhet med kommissionen att utvidgningspolitik är en investering i fred, stabilitet, säkerhet och ekonomisk tillväxt i hela Europa. Endast länder som uppfyller alla medlemskapskriterier får gå med i EU. Utvidgning kommer också att diskuteras i allmänna rådet den 18 juni. Andra frågor på allmänna rådets agenda är unionens nästa fleråriga budgetram och förberedelser för Europeiska rådets junimöte.

EU-ministerutskottet behandlade också EU:s budget för 2020 och förlängning av de restriktiva åtgärder som EU infört mot Ryssland. De restriktiva åtgärderna, eller ekonomiska sanktionerna, har införts på grund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Utrikesrådet den 17 juni
  • Rådet (jordbruk och fiske) den 18 juni

Utrikesministrarna kommer att diskutera stärkandet av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, genomförandet av EU:s globala strategi samt situationen i Sudan. Rådet för jordbruk och fiske behandlar reformen av jordbrukspolitiken, Europeiska havs- och fiskerifonden samt fiskemöjligheterna för 2020.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli