FI SV

EU-ministerutskottet behandlade Europeiska rådets extra möte, asylsystemet och strategin Europa 2020

Statsrådets kommunikationsavdelning 21.4.2017 9.39 | Publicerad på svenska 21.4.2017 kl. 12.00
Pressmeddelande 173/2017

Under sitt möte fredagen den 21 april behandlade EU-ministerutskottet Europeiska rådets extra möte, reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och Finlands nationella reformprogram utifrån tillväxtstrategin Europa 2020.

EU-ministerutskottet preciserade Finlands ståndpunkter inför förhandlingarna om avtalet om Storbritanniens utträde. EU förhandlar med Storbritannien utifrån riktlinjer som godkänns vid Europeiska rådets extra möte den 29 april. Allmänna rådet bereder ärendet för Europeiska rådet under sitt möte den 27 april. I de förhandlingar som gäller avtalet om utträde är Finlands primära mål att trygga landets egna intressen och säkerställa att de 27 länder som förblir EU-medlemmar är samstämmiga. För Finland är det viktigt att ömsesidigt trygga medborgarnas ställning och säkerställa att Storbritannien ansvarar för de ekonomiska förbindelser som landet ingått som medlem i EU.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter beträffande förordningen om en reform av EU:s gemensamma asylpolitik. I förordningen fastsälls bland annat vem som kan få internationellt skydd i EU-länder och hurudana förmåner som kan beviljas. Målet är att föra medlemsländernas asylsystem närmare varandra för att minska de olagliga sekundära förflyttningarna från ett medlemsland till nästa.

EU-ministerutskottet förordade fortsatt beredning av ett stärkt nationellt reformprogram utifrån EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. I programmet beskrivs vilka åtgärder regeringen vidtagit för att uppnå de nationella målen och hur man reagerat på EU:s rekommendationer om den offentliga ekonomins hållbarhet, arbetsmarknaden och konkurrenskraften.

EU-ministerutskottet fastställde därtill Finlands ståndpunkter inför följande möten:

  • Allmänna rådet 25.4, inkl. sammanhållningsfrågor
  • Informella miljöministermötet 25–26.4
  • Informella försvarsministermötet 26–27.4
  • Informella utrikesministermötet 28.4

Huvudtemat för allmänna rådet är sammanhållningspolitiken, det vill säga minskandet av sociala och ekonomiska klyftor mellan olika regioner. Rådet ska särskilt diskutera hur sammanhållningspolitiken ska föras närmare medborgarna. Miljöministrarna ska diskutera anpassningen till klimatförändringen, världshavens hållbarhet och havens nedskräpning. Försvarsministermötet kommer att behandla det permanenta strukturerade samarbetet, den regelbundna utvärderingen av försvaret, kommissionens europeiska försvarshandlingsplan och EU:s stridsgrupper. Det informella utrikesministermötet diskuterar Turkiet, genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, globaliseringen och utrikesrådets arbetssätt.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli