Regeringen enades om den första tilläggsbudgetpropositionen för 2017

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.5.2017 12.10 | Publicerad på svenska 19.5.2017 kl. 19.18
Pressmeddelande 249/2017

Regeringen förhandlade fredagen den 19 maj om den första tilläggsbudgetpropositionen för 2017. Avsikten är att propositionen ska ges till riksdagen onsdagen den 24 maj.

Skatteinkomsterna beräknas stiga

De beräknade skatteinkomsterna höjs med sammanlagt 490 miljoner euro, främst till följd av uppgifterna om influtna belopp och en positivare ekonomisk prognos. Eftersom den ekonomiska utvecklingen visat sig vara positivare än väntat, föreslås det att intäkterna av mervärdesskatten höjs med 186 miljoner euro och bilskatten med 52 miljoner euro. Att intäkterna av arvs- och gåvoskatten varit större än beräknat har för sin del berott på en snabbare behandling av skatterater vid Skatteförvaltningen under 2017. Det föreslås att intäkterna av arvs- och gåvoskatten höjs med 220 miljoner euro.

Statens behov av upplåning minskar en aning

Med beaktande av att de ordinarie inkomsterna ökar med 482 miljoner euro och anslagen ökar med 304 miljoner euro minskar tilläggsbudgetpropositionen för 2017 behovet av statens nettoupplåning med 178 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 5,4 miljarder euro 2017. Statsskulden beräknas vid utgången av 2017 uppgå till ca 108 miljarder euro, vilket är ca 49 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Stöd till positiv strukturomvandling i Sydvästra Finland

I Egentliga Finland sträcker sig de positiva effekterna av tillväxten inom tillverkningsindustrin till 2020-talet. Det finns ett betydande behov av kompetens och mera arbetskraft i regionen. För att säkerställa att tillväxten blir långvarig föreslås det att det ska riktas medel till att stärka positiv strukturomvandling i Egentliga Finland.

Det föreslås att 2 miljoner euro anvisas till genomförandet av tillväxtrelaterade pilotförsök till stöd för att genomföra reformen av yrkesutbildningen inom områden med en positiv strukturomvandling. I de pilotprojekt som genomförs 2017–2019 utreds behovet av yrkesutbildade personer inom områdena närmare och skapas verksamhetsmodeller med vars hjälp det är möjligt att snabbt och med framförhållning svara mot behovet. För att stärka yrkeshögskoleutbildningen inom områden med en positiv strukturomvandling under 2017–2019 föreslås ett tillägg på 4 miljoner euro. Det föreslås att 2 miljoner euro reserveras för skapandet av en gemensam plattform för teknisk högskoleutbildning och forskning i Åbo och 12 miljoner euro för utvecklande av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universitet inom det tekniska området i Sydvästra Finland under 2017–2021.

Regeringen kommer före utgången av 2020 att bedöma hur samarbetet mellan de tekniska högskolorna har lyckats tillfredsställa det behov av rekrytering av universitetsutbildade inom teknik som finns i Sydvästra Finland. I samband med detta kommer man också att bedöma om det behöver göras ändringar i fördelningen av utbildningsansvar mellan de tekniska universiteten.

För att avlägsna flaskhalsar i trafiken och förbättra trafiksäkerheten inleds en uppdatering av vägplanen för förbindelsesträckan rv 9 Åbo–Tammerfors på sträckan Lundo station–Aura.

Arbets- och näringsministeriet anvisar 16 737 000 euro till offentlig arbetskrafts- och företagsservice vid de regionala NTM-centralerna. Anslaget svarar mot akuta krav med anledning av den ekonomiska situationen och sysselsättningssituationen och mot den positiva strukturomvandlingen samt stärker tillgången på kompetent arbetskraft.

Finansieringen betalas av arbets- och näringsministeriets ofördelade anslag för 2017. Tilläggsanslag riktas till Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Norra Savolax, Mellersta Finland, Österbotten och Norra Österbotten.

Fungerande farleder

För att stödja Finlands konkurrenskraft och en hållbar ekonomisk tillväxt ska man särskilt säkerställa att Finland är tillgängligt och att det finns fungerande internationella förbindelser. I fråga om export och import är Finland beroende av att de farleder som är viktiga med tanke på sjötransport är trafikerbara och har tillräcklig kapacitet.

Till projektet för havsfarleden till Uleåborg föreslås ett anslag på 12,5 miljoner euro för att öka farledens djup från 10 meter till 12,5 meter i syfte att höja transporteffektiviteten. Det föreslås att fullmakten och anslaget för projektet för havsfarleden till Raumo ökas med 2 miljoner euro med anledning av att mängden berg under vattnet som måste sprängas bort i projektet ökat jämfört med den ursprungliga planen. Medel till ökande av djupet i havsfarleden till Nordsjö anvisas i budgeten för 2018. Statens finansieringsandel är 10 miljoner euro.

För elektrifiering av Nystadsbanan föreslås en fullmakt på 21 miljoner euro. Avsikten med elektrifieringen är att uppnå kostnadsbesparingar inom trafiken samt att minska säkerhets- och miljöriskerna på Åbo bangård.

KymiRing

Ett anslag på 3,5 miljoner euro föreslås för understöd som beviljas för byggkostnaderna för KymiRing center för motorsport som är under byggnad. Villkoret för att bevilja och betala statsunderstödet är att det med hjälp av finansiärernas juridiskt bindande finansiella åtaganden kan konstateras att den totala finansiering som projektet för centret för motorsport kräver kommer att genomföras.

Till projektet rv 12 Tillola—Keltti som en del av förbindelsesträckan Lahtis—Kouvola föreslås en fullmakt på 14 miljoner euro. Avsikten är att förbättra trafiksäkerheten och smidigheten i trafiken samt att styra trafiken via en planskild anslutning till KymiRing motorbana. Projektet är beroende av att finansieringen till KymiRing genomförs.

Asylsökande och invandring

Det föreslås att det anslag som budgeterats för stöd som betalas till klienterna inom mottagningsverksamheten i anknytning till invandringen höjs med 14,9 miljoner euro. Antalet personer som omfattas av mottagningsverksamheten är större än beräknat i år, dvs. i genomsnitt 14 700 personer. Det föreslås att anslaget för frivillig återresa höjs med 3 miljoner euro.

Krishantering

I utgifterna för militär krishantering föreslås ett tillägg på ca 8,6 miljoner euro, främst på grund av fortsatt utbildningsinsats i Irak.

100-årsjubileet för Finlands självständighet

För att fira 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleder social- och hälsovårdsministeriet en ansökningsomgång med anledning av tre nya understödsprogram. Det föreslås att 5,5 miljoner euro anvisas till den här extra ansökningsomgången. Ansökningsomgången riktas till sammanslutningar och stiftelser för att främja hälsa och social välfärd.

Finnvera Abp

Det föreslås ett tillägg på 500 miljoner euro till fullmakten för medelsanskaffning till Finnvera Abp på grund av att maximibeloppet för lån som staten beviljar Finnvera Abp inom ramen för statsbudgeten höjts genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Innovationsfinansieringsverket Tekes

Det föreslås att det till Innovationsfinansieringsverket Tekes lånefullmakt överförs 10 miljoner euro av det anslag som reserverats för rekapitalisering av Tekes Venture Capital Ab för att påskynda pilot- och demoprojekt. Den anslagsöverföring som beror på ökningen av fullmakten är 4,3 miljoner euro 2017.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Till utgifterna för inrättande av landskapens informationsförvaltning och för landskapens förberedande arbete och temporära förvaltning föreslås ett tillägg på 22 miljoner euro.

Det föreslås att ett anslag på sammanlagt 30 miljoner euro riktas till statsunderstöd som beviljas för kostnader som föranleds av pilotprojekt om valfrihet för kunder inom social- och hälsovården.

Finlandshuset

För rekapitalisering av Governia Oy föreslås ett anslag på 8,2 miljoner euro. Finska staten och Ryska federationen utarbetar ett avtal för anskaffning av fastigheten Finlandshuset i S:t Petersburg till finska staten. I fördraget är Governia Oy, som är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter, på statens vägnar köpare av objektet.

För prestationer i samband med statsborgen föreslås ett tillägg på 8,2 miljoner euro till borgen för ett lån i samband med den grundliga renoveringen av Finlandshuset, som sköts av stiftelsen Pietari-säätiö som driver Finlands institut i S:t Petersburg.

Övriga ändringar

Det föreslås att statens ägarandel i Neste Abp och Vapo Oy minskas från nuvarande 50,1 procent så att ägarandelen i båda bolagen är minst 33,4 procent av den rösträtt som samtliga aktier medför. Då kan staten fortfarande trygga sin ställning vid betydande beslut som gäller aktiebolagen.

Till Naturresursinstitutet förslås ett tillägg på 1,6 miljoner euro för Nyslotts omstrukturering av sin verksamhet till strategiskt verksamhetsställe, som utvecklar verksamhetssätten och nya affärsmodeller för att forskningsresultat inom skogsbioekonomin ska omsättas i praktiken.

För ibruktagandet av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.

För statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare föreslås ett tilläggsanslag på 1 miljon euro. Anslaget används till ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och som syftar till att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete.

Det föreslås 5 miljoner euro till miljöministeriet för bekämpning av miljöskador på grund av risken för förorening av miljön till följd av Belvedere Mining Oy:s konkurs.

Ytterligare information: Markus Lahtinen, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 404, Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236 och Ville Valkonen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 567 2201