Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2019

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.8.2018 10.31 | Publicerad på svenska 9.8.2018 kl. 11.33
Pressmeddelande 354/2018

Budgetförslaget för statsrådets kanslis huvudtitel för 2019 uppgår till 263,3 miljoner euro. I budgetförslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, partifinansieringen samt utgifterna för Finlands EU-ordförandeskap.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 123,6 miljoner euro. Anslagsnivån förblir ungefär densamma som i budgeten för 2018. Det föreslås en ökning av anslagen under momentet bland annat för genomförande av statsrådets gemensamma utvecklingsprojekt, för anskaffning av möbler och säkerhetsanordningar hos Senatfastigheter och för grundlig renovering av Sjöekipaget. På motsvarande sätt minskas anslagen under momentet på grund av regeringens sparbeslut som gäller omkostnader. Det mest betydande sparbeslutet innebär inbesparingar på 2,1 miljoner euro i fråga om lokaler.

För löneutgifterna för ministrarna, statssekreterarna och specialmedarbetarna föreslås 6,1 miljoner euro.

Den 3 maj 2018 fattade statsrådet ett principbeslut om åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. För åtgärdsprogrammet föreslås 0,8 miljoner euro 2019. Målet för den tioåriga programperioden är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås ett anslag på 3,5 miljoner euro.

I enlighet med regeringens riktlinjer är utgångspunkten för statens ägarpolitik ett samhälleligt och företagsekonomiskt hållbart resultat. Ett anslag på 5,7 miljoner euro föreslås för betalning av utgifter för statens ägar- och företagsarrangemang och för försäljning av statens aktier samt för utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen.

Finland är ordförande i Europeiska unionen från den 1 juli till den 31 december 2019. Statsrådets kansli leder förberedelserna inför ordförandeskapet och sköter samordningen av de ärenden som gäller planeringen och genomförandet. För år 2019 föreslås ett anslag på 60 miljoner euro för detta ändamål. För de totala utgifterna för EU-ordförandeskapet har det reserverats 70 miljoner euro 2018–2020. Utöver detta finns det under inrikesministeriets huvudtitel anslag för säkerhetsutgifter under ordförandeskapsperioden.

För Finlands finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,1 miljoner euro. Anslaget är 0,4 miljoner euro större än föregående år, vilket beror på att antalet medlemsstater har ökat. Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot inrättades 2017 och dess syfte är att stödja medlemsländernas strävanden att effektivisera sin beredskap och motståndskraft i fråga om hybridhot.

För understödjande av politisk verksamhet och partiverksamhet föreslås 29,6 miljoner euro. Bestämmelser om fördelningen av det anslag som avsetts för stödjande av partiverksamheten finns i partilagen. Partifinansieringen omfattar ett allmänt stöd för partiverksamheten och stöd för partiernas informationsverksamhet och kommunikation.

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2019

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2019

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 och Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, statsrådets kansli