Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Digitalisering
Programmet för främjande av digitalisering inleds – offentliga tjänsterna ska vara tillgängliga digitalt senast 2023

Finansministeriet 26.2.2020 14.02
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt ett program för främjande av digitaliseringen. Som en del av programmet ska man se till att de digitala tjänsterna är högklassiga och tillgängliga och att det finns stöd för användningen av dem så att likabehandlingen av medborgarna kan säkerställas.

Målet med programmet för främjande av digitaliseringen är att statens och kommunernas offentliga tjänster ska vara tillgängliga digitalt för medborgare och företag före 2023. Ett annat mål är att minska på antalet pappers- och besöksärenden för dem som bedriver näringsverksamhet, och att ge dem tillgång till flera enbart digitala företagstjänster. Finansministeriet sänder i början av mars ett brev och en anvisning till statliga och kommunala myndigheter för att påskynda utvecklingen av digitala tjänster för näringsidkare.

Programmet för främjande av digitalisering har fyra prioriteringar som tillsammans förverkligar regeringsprogrammets mål att göra de offentliga tjänsterna tillgängliga för medborgarna och företagen i digital form senast 2023:

  • Genomförandet av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster möjliggör tillgängliga, högklassiga och trygga tjänster för medborgarna.
  • Utvecklandet av digitala tjänster möjliggör nödvändiga förändringar och eftersträvade fördelar.
  • Utvecklandet och etableringen av det digitala stödet förbättrar medborgarnas och företagens förmåga att använda tjänsterna.
  • Digitala offentliga tjänster hjälper att lätta på näringsidkarnas administrativa börda.

”Digitaliseringen av de offentliga tjänsterna medför stor nytta för kunderna och myndigheterna själva om den genomförs på ett högklassigt sätt. Vi inom den offentliga förvaltningen borde kommunicera om framstegen med digitaliseringen, de uppnådda resultaten och fördelarna mycket mer än hittills. Här ser jag en viktig roll för programmet för digitalisering när det inleds”, säger programchef Marjukka Saarijärvi.

I mars publicerar programmet för digitalisering en verksamhetsplan för 2020, där programmets innehåll och verksamhet beskrivs noggrannare. Planen kommer att finnas på webbplatsen för främjandet av digitalisering. Anmälan till nätverksmötet för programmet för digitalisering som hålls den 15 april 2020. Anmäla dig här.

Ytterligare information:

Marjukka Saarijärvi, programchef, tfn 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, chef för enheten, tfn 02955 30514, maria.nikkila(at)vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT